SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka uprawiania nauki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka uprawiania nauki
Kod przedmiotu 01.0-WH-HistT-etykauprnau1.st.2014-W-S14_pNadGen7KEZP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie doktorantów z zagadnieniami etyki i etosu nauki, ze związkami między wartościami, powinnościami i właściwą argumentacją na rzecz kształtowania i respektowania etycznych standardów w dziedzinie uprawiania nauki.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1.       Nauka i wartości

 • status wartości moralnych,
 • uzasadnienie postulatów etycznych w nauce (jakość argumentacji, aksjologia i metodologia).

2.       Tradycje etosu i etyki nauki:

 • filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska,
 • kategoria etosu w badaniach nad  środowiskiem naukowym,
 • etos jako universitas, miejsce wspólnoty osobowości – godność, autorytet i sumienie w życiu naukowym.

3.       Problem wolności nauki.

4.       Niezależność i zaangażowanie – w poszukiwaniu właściwych proporcji.

5.       Prawda i prawdomówność. Bezstronność i bezinteresowność.

6.       Zaufanie i odpowiedzialność.

7.       Prawne i etyczne aspekty ochrony własności intelektualnej:

 • pojęcia podstawowe,
 • filozoficzne uzasadnienie ochrony własności intelektualnej,
 • prawa autorskie.

8.       Konflikty i trudności w realizacji aksjologicznych podstaw etosu nauki i nauczania akademickiego:

 • mechanizmy oceniania i recenzowania,
 • plagiaty i kopiowanie,
 • pułapki komercjalizacji praktyki badawczej i ośrodków naukowych.

9.     Etyka uprawiania nauki na przykładzie wybranych tekstów i dokumentów.

10.   Edukacja w zakresie etyki badań naukowych jako forma samoregulacji środowisk naukowych: kodeksy, jednostki organizacyjne. 

Metody kształcenia

Wykład, rozmowa, dyskusja, wspólna interpretacja tekstów źródłowych i dokumentów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu.

Literatura podstawowa

Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa 2001.

Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje opracowane przez Zespół Etyki w Nauce przy MNiI, Warszawa 2004.

Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, red. J. Woźnicki, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

Artykuły z czasopism: „Etyka”, „Forum Akademickie”.

Dylus A., Problematyka etyki nauki u przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, Warszawa 1987.

Gadamer H.G., Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, Warszawa 2008.

Goćkowski J., Hołowiecka L., Ethos profesjonalny uczonych,  „Etyka”, 19, 1981.

Koj L., Powinności w nauce, t. 1. Określenie i poznawalność powinności, Lublin 1998.

Kołakowski L., Po co uniwersytet? [w:] Tegoż, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009.

Lazari-Pawłowska I., Nauczyciel akademicki a głoszenie ocen, [w:] tejże, Pisma wybrane, red. P.J. Smoczyński, Warszawa 1992.

Morawski R.Z., Etyczne aspekty działalności badawczej w naukach empirycznych, Warszawa 2011.

Nowak E., KM. Cern, Ethos w życiu publicznym, Warszawa 2008.

Rozważania o tradycji i etosie, red. J. Bardziej, J. Goćkowski, Kraków 1998.

Sawczuk W., Etos pedagogów/nauczycieli akademickich – między akademickim sacrum a rynkowym profanum, Toruń 2009.

Woroniecka G., Kategoria ethosu w badaniach nad środowiskiem naukowym, „Principia”, 46, 2008.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 15:43)