SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka uprawiania nauki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka uprawiania nauki
Kod przedmiotu 01.0-WH-HistT-etykauprnau1.st.2014-W-S14_pNadGen7KEZP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie doktorantów z zagadnieniami etyki i etosu nauki, ze związkami między wartościami, powinnościami i właściwą argumentacją na rzecz kształtowania i respektowania etycznych standardów w dziedzinie uprawiania nauki.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1.       Nauka i wartości

 • status wartości moralnych,
 • uzasadnienie postulatów etycznych w nauce (jakość argumentacji, aksjologia i metodologia).

2.       Tradycje etosu i etyki nauki:

 • filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska,
 • kategoria etosu w badaniach nad  środowiskiem naukowym,
 • etos jako universitas, miejsce wspólnoty osobowości – godność, autorytet i sumienie w życiu naukowym.

3.       Problem wolności nauki.

4.       Niezależność i zaangażowanie – w poszukiwaniu właściwych proporcji.

5.       Prawda i prawdomówność. Bezstronność i bezinteresowność.

6.       Zaufanie i odpowiedzialność.

7.       Prawne i etyczne aspekty ochrony własności intelektualnej:

 • pojęcia podstawowe,
 • filozoficzne uzasadnienie ochrony własności intelektualnej,
 • prawa autorskie.

8.       Konflikty i trudności w realizacji aksjologicznych podstaw etosu nauki i nauczania akademickiego:

 • mechanizmy oceniania i recenzowania,
 • plagiaty i kopiowanie,
 • pułapki komercjalizacji praktyki badawczej i ośrodków naukowych.

9.     Etyka uprawiania nauki na przykładzie wybranych tekstów i dokumentów.

10.   Edukacja w zakresie etyki badań naukowych jako forma samoregulacji środowisk naukowych: kodeksy, jednostki organizacyjne. 

Metody kształcenia

Wykład, rozmowa, dyskusja, wspólna interpretacja tekstów źródłowych i dokumentów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa 2001.

Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje opracowane przez Zespół Etyki w Nauce przy MNiI, Warszawa 2004.

Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, red. J. Woźnicki, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

Artykuły z czasopism: „Etyka”, „Forum Akademickie”.

Dylus A., Problematyka etyki nauki u przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, Warszawa 1987.

Gadamer H.G., Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, Warszawa 2008.

Goćkowski J., Hołowiecka L., Ethos profesjonalny uczonych,  „Etyka”, 19, 1981.

Koj L., Powinności w nauce, t. 1. Określenie i poznawalność powinności, Lublin 1998.

Kołakowski L., Po co uniwersytet? [w:] Tegoż, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009.

Lazari-Pawłowska I., Nauczyciel akademicki a głoszenie ocen, [w:] tejże, Pisma wybrane, red. P.J. Smoczyński, Warszawa 1992.

Morawski R.Z., Etyczne aspekty działalności badawczej w naukach empirycznych, Warszawa 2011.

Nowak E., KM. Cern, Ethos w życiu publicznym, Warszawa 2008.

Rozważania o tradycji i etosie, red. J. Bardziej, J. Goćkowski, Kraków 1998.

Sawczuk W., Etos pedagogów/nauczycieli akademickich – między akademickim sacrum a rynkowym profanum, Toruń 2009.

Woroniecka G., Kategoria ethosu w badaniach nad środowiskiem naukowym, „Principia”, 46, 2008.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 15:43)