SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Redakcja i edytorstwo tekstów naukowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Redakcja i edytorstwo tekstów naukowych
Kod przedmiotu 08.0-WH-HistT-rediedyt.st.2014-Ć-S14_pNadGen45DJQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. zw. dr hab. Krzysztof Maćkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z teorią stylu naukowego oraz z teorią wybranych gatunków wypowiedzi naukowej, zaznajomienie ze środkami stylistycznymi wspomnianej odmiany funkcjonalnej polszczyzny, nabycie umiejętności tworzenia wypowiedzi naukowych.

 

Wymagania wstępne

brak

 

Zakres tematyczny

Zajęcia obejmować będą dwa obszary tematyczne. Część godzin poświęcona zostanie na zaznajomienie z teorią stylu naukowego i z zasadami budowy własnego warsztatu badawczego, kolejna część na opanowanie w praktyce zasad opracowania językowo-stylistycznego wypowiedzi naukowej.

W związku z pierwszym zakresem tematycznym przybliżone zostaną między innymi następujące problemy: pojęcie i koncepcje stylu, miejsce stylu naukowego wśród innych odmian polszczyzny, cechy i wykładniki stylu naukowego, wewnętrzne zróżnicowanie stylu naukowego, społeczna świadomość gatunkowa – gatunki stylu naukowego, kultura i etyka wypowiedzi naukowej.

Realizacji drugiego obszaru tematycznego posłużą zabiegi dążące do podniesienia sprawności redagowania tekstu naukowego z zakresu nauk humanistycznych. Szczególna uwaga zostanie tu zwrócona na problemy edytorskie, chodzić będzie o: spójność tekstu, układ graficzny strony i całej pracy, ukształtowanie strategicznych pozycji w tekście (tytuły, podtytuły itp.), stosowanie akapitu, redagowanie przypisów oraz bibliografii załącznikowej.

 

Metody kształcenia

Elementy wykładu, analiza stylistyczno-edytorska tekstu naukowego, ćwiczenia stylistyczno-edytorskie, prezentacja.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zajęcia zakończą się zaliczeniem z oceną. Warunkiem wstępnym ukończenia przedmiotu będzie obecność. Metodą weryfikacji efektów kształcenia będzie natomiast udział w dyskusji na podstawie przeczytanych tekstów oraz wykonanie zaplanowanych ćwiczeń (aktywność poszczególnych osób będzie odnotowywana). Na zakończenie kursu studenci zobowiązani będą do zredagowania pracy pisemnej.

 

Literatura podstawowa

Antczak M, Nowacka A., Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa, Warszawa 2008.

Biniewicz J., Starzec A., Styl naukowy, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej, red S. Gajda, Opole 1995.

Dydel-Wróblewska G., Język do celów akademickich. Unikanie osobistego zaangażowania w tekstach Naukowych, „Studia Semiotyczne”, T. XXVII: 2010, s. 177-184.

Gajda S., Wypowiedzenie a akapit we współczesnym tekście naukowym, [w:] Z badań stylu naukowego i terminologii naukowo-technicznej, Wrocław 1983, s. 3-11.

Gajda S., Styl naukowy, [w:] Style współczesnej polszczyzny, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013.

Gajda S., Język nauk humanistycznych, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.

Grzelka M., Kula A., Przytoczenie w przekazie medialnym, Poznań 2012.

Kałkowska A., O spójności tekstu, „Język Polski” 1987, z. 3-5.

Lewicki A., Frazeologia stylu naukowego, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. V, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław 1998.

Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe? Gdańsk 1995.

Mikołajczak S., Składnia tekstów naukowych. Dyscypliny humanistyczne, Poznań 1990.

Mikołajczak S., Metatekst w tekście humanistycznych prac naukowych, „Studia Polonistyczne”, T. XVI-XVII: 1991.

Pelc J., Myśli o języku humanistyki, [w:] Język współczesnej humanistyki, red. J. Pelc, Warszawa 2000.

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. W. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.

Starzec A., Ścisłość jako cecha stylowa tekstu naukowego i popularnonaukowego, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, Językoznawstwo, T. XIII: 1991.

Starzec A., Styl popularnonaukowy – styl dyskursu popularnonaukowego, [w:] Style współczesnej polszczyzny, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013.

Witosz B., Dyskurs i stylistyka, Katowice 2009.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny podręcznik, Warszawa 2014.

Żydek-Bednarczuk U., Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca

Bajerowa I, Uwagi o języku naukowym Adama Naruszewicza, [w:] Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi R. Rzepce z okazji 65. urodzin, red. J. Migdał, Poznań 2005.

Kupiszewski P., Emocjonalność w dawnych tekstach naukowych, „Poradnik Językowy” 1989, z. 6.

Ostaszkowa D., Z zagadnień ewolucji stylu naukowego: XVI-wieczne początki kształtowania się wyznaczników przebiegu procesu myślowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, Prace Językoznawcze, T. 22: 1994.

Markiewicz H., Nieco o przypisach, [w:] Pogranicza literatury, red. B. Borkowska, J. Wójcicki, Warszawa 2001.

Siekierska K., Uwagi o języku i stylu dzieł naukowych XVII wieku, [w:] Odmiany polszczyzny XVII wieku,  red. H. Wiśniewska, Cz. Kosyl, Lublin 1992.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 16:36)