SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konwersatoria tematyczne III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konwersatoria tematyczne III
Kod przedmiotu 08.0-WH-FilozT-konwersattem3.st.2014-K-S14_pNadGenSTNLB
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Michaił Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy z zakresu teorii gramatyki w aspekcie synchronicznym, diachronicznym i typologicznym oraz kształtowanie umiejętności w zakresie badań nad jednostkami i  strukturami morfologii i składni, w tym poprzez porównywanie systemów gramatycznych różnych języków oraz analizę przyczyn i mechanizmów zmian językowych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Nazwa szczegółowa przedmiotu: Kategorie gramatyczne i konwergencja kategorialna.

Zajęcia bazują na nowoczesnych badaniach z zakresu gramatyki uniwersalnej i opartej na niej typologii kategorii gramatycznych. Centralnym pojęciem jest przy tym (uniwersalna) funkcja gramatyczna kodowana przez różne formy porównywanych języków  na poziomie podstawowej jednostki syntaktycznej (zdania). I tak, rozpatrywane są formy gramatyczne formalnie należące do takich kategorii jak aspekt, czas, tryb czasownika oraz przypadek lub rodzajnik rzeczownika, zaś występujące w różnych językach w porównywalnej funkcji , jak np. konwergencja aspektu i rodzajnika, aspektu i czasu, aspektu i trybu, aspektu i przypadku itp. W aspekcie diachronicznym analizowane są zmiany typu Aspect-Tense-Mode/Modality (czyli aspekt, czas, modalność/tryb) lub powstanie rodzajnika i rozwiniętego systemu czasowników modalnych w językach, w których zanika kategoria aspektu czasownika. Wyniki planowanej analizy mają nadzwyczajne znaczenie dla stworzenia nowych koncepcji gramatyki opisowej oraz dla dydaktyki języków obcych wraz z dydaktyką języka ojczystego dla cudzoziemców  oraz translatoryki.

Metody kształcenia

Przekazanie wiedzy w formie wykładu, praca z tekstem naukowym, dyskusja naukowa, referaty ustne i pisemne.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna praca na ćwiczeniach, praca w grupie, referaty ustne i/lub pisemne, egzamin ustny lub pisemny.

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Abraham, Werner. 2005. Deutsche Syntax im  Sprachenvergleich. Tübingen.

Bybee, Joan. 2010. Language, Usage and Cognition. Cambridge.

Leiss, Elisabeth. 1992. Die grammatischen Kategorien des Deutschen. Berlin-New York.

 

Literatura uzupełniająca

Abraham, Werner / Leiss, Elisabeth (eds.). 2008. Modality-Aspect Interfaces. Impications and typological solutions.  Amsterdam-Philadelphia.

Kotin, Michail L. 2007. Die Sprache in statu movendi. Sprachentwicklung zwischen Kontinuität und Wandel. Bd. 2. Kategorie – Prädikation – Diskurs.  Heidelberg.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 15:58)