SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium doktoranckie IV(8) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium doktoranckie IV(8)
Kod przedmiotu 08.3-WH-HistT-semdokt8-S-S15_pNadGenPUK4X
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 8
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze oraz przygotowanie go do napisania dysertacji.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Praca nad ostatecznym kształtem dysertacji: dopracowywanie strony językowo-stylistycznej, kompozycji, przypisów, bibliografii etc. 

Metody kształcenia

Dyskusja, burza mózgów, metoda problemowa, praca z tekstem.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 0 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, prace habilitacyjne, Warszawa 2005.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1995.

Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.

Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

 

Literatura uzupełniająca

Ustalana z doktorantem zgodnie z tematem pracy doktorskiej.

Uwagi

Ogólny program opracował kierownik studiów doktoranckich.

Szczegółowy program seminarium, wykaz literatury, wymagania dotyczące pracy ustala i podaje do wiadomości doktorantów prowadzący seminarium.


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-09-2016 17:14)