SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane układy sterowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane układy sterowania
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-D-01_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami układów sterowania, z sygnałami sterującymi, oraz z metodami realizacji układów sterowania z zastosowaniem pneumatyki, hydrauliki, elektroniki i sterowników PLC, jak również z budową i projektowaniem układów sterowania przeznaczonych do napędu elementów wykonawczych maszyn i urządzeń.

Wymagania wstępne

Automatyzacja Wytwarzania, umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi,

Zakres tematyczny

Treść wykładowa: Pojęcia podstawowe: sterowanie, regulacja, układ, wielkości sterujące i zakłócające, stan układu. Układy liniowe, układy nieliniowe, układy logiczne, regulatory. Układy sterowania elektrycznego – napędy elektryczne. Układy sterowania pneumatycznego. Układy sterowania elektropneumatycznego. Układy sterowania hydraulicznego. Układy sterowania elektrohydraulicznego. Układy sterowania pneumohydraulicznego. Sterowniki programowalne - budowa, zasada działania i zastosowanie. Zastosowania układów sterowania - przykłady praktyczne. Projektowanie układów elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych, elektropneumatycznych, elektrohydraulicznych, pneumohydraulicznych oraz elektronicznych. Sterownie układami - zastosowanie sterowników PLC.

Treść laboratoryjna: Budowa logicznych układów sterowania, minimalizacja funkcji – symulacja pracy układów logicznych. Budowa i symulacja działania wirtualnych układów pneumatycznych i elektropneumatycznych dla zadanych warunków pracy, wykonanie rzeczywistych układów i testowanie ich pracy. Budowa i symulacja działania wirtualnych układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych dla zadanych warunków pracy, wykonanie rzeczywistych układów i testowanie ich pracy. Programowanie sterowników PLC.

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma. Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych i stanowisk laboratoryjnych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

 1. Dębowski A., Automatyka - podstawy, WNT, Warszawa 2008r
 2. Garbaciak A. Szewczyk K., Napęd i sterowanie hydrauliczne – podstawy projektowania układów, Politechnika Krakowska, Kraków 1988,
 3. Olszewski M., Urządzenia i systemy mechatroniczne, REA, Warszawa 2009,
 4. Pizon A., Hydrauliczne i elektrohydrauliczne układy sterowania i regulacji, WNT, Warszawa 1987r,
 5. Szenajch W., Napęd i sterowanie pneumatyczne, WNT, Warszawa 2003,
 6. Sidorowicz J., Napęd elektryczny i jego sterowanie, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997,
 7. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca

 1. Automatyka – czasopismo,
 2. Jabłoński W., Automatyka i sterowanie, Wydawnictwo Uczelniane ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998r,
 3. Garbacik A., Studium projektowania układów hydraulicznych, Ossolineum Wrocław 1997,
 4. Napęd i sterowanie – czasopismo,
 5. Węsierski Ł., Podstawy pneumatyki, Wydawnictwo AGH, Kraków 1990,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 11-09-2016 23:48)