SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie procesów naprawy podzespołów pojazdów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie procesów naprawy podzespołów pojazdów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-04_15W_pNadGenAU314
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania naprawy zespołów i podzespołów pojazdów.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania

Zakres tematyczny

Wykład: Elementy organizacji napraw pojazdów. Zasady projektowania procesów technologicznych naprawy części pojazdów. Dokumentacja technologiczna. Analiza kosztów naprawy i jej opłacalności. Wybrane zagadnienia napraw samochodów.

Projekt: Opracowanie technologii naprawy podzespołu lub elementu pojazdu według zadania.

Metody kształcenia

Wykład - z wykorzystaniem środków audiowizualnych; projekt - praca z książkami, standardami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – ocena jest określona na podstawie końcowego zaliczenia pisemnego. Wytyczne do oceny odpowiedzi na pytania z zaliczenia pisemnego są następujące:

  1. na ocenę 5 - odpowiedzi zawierają pełne informacje przedstawiane podczas zajęć oraz własne spostrzeżenie rozpatrywanego problemu,
  2. na ocenę 4 - odpowiedzi zawierają informacje przedstawiane podczas zajęć, lecz nie w pełni kompletne lub z nieznacznymi błędami,
  3. na ocenę 3 - odpowiedzi zawierają tylko informacje podstawowe bez wspomagających schematów, wykresów, itp.,
  4. na ocenę 2 - student nie rozumie pytania, nie potrafi w sposób prawidłowy udzielić odpowiedzi.

Projekt - ocena jest określona na podstawie opracowanej technologii naprawy podzespołu lub elementu pojazdu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Adamiec P. i inni – Technologia napraw pojazdów samochodowych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
  2. Feld M.- Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, Warszawa 2007.
  3. Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo. Praca zb. pod red. J. Pilarczyka. WNT, Warszawa 2003.
  4. Trzeciak K. - Diagnostyka samochodów osobowych. WKiŁ, Warszawa 2008.
  5. Uzdowski M. i inni – Eksploatacja techniczna i naprawa samochodów. WKiŁ, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Walkowiak (ostatnia modyfikacja: 25-09-2016 21:35)