SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane technologie obróbki cieplnej i powierzchniowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane technologie obróbki cieplnej i powierzchniowej
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-05_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Ryszard Gorockiewicz
  • dr inż. Mariusz Michalski
  • dr inż. Paweł Schlafka
  • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat urządzeń i nowoczesnej technologii obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej oraz nabycie umiejętności projektowania gniazd technologicznych obróbki cieplnej części maszyn i doboru odpowiednich urządzeń do obróbki cieplnej

 

Wymagania wstępne

Nauka o materiałach

Zakres tematyczny

Treść wykładowa.

Piece i urządzenia do obróbki cieplnej. Technologia obróbki cieplnej narzędzi i części maszyn w piecach próżniowych z chłodzeniem gazowym. Technologia węgloutwardzania stali w piecach atmosferycznych i próżniowych. Azotowanie kontrolowane i ZeroFlow, technologia. Węgloazotowanie próżniowe stali. Wytwarzanie złożonych powłok metodami PVD. Projekt gniazda technologicznego obróbki cieplnej wskazanej części maszyny.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych

 

  1. Obróbka cieplna w piecu próżniowym wsadu złożonego z narzędzi wykonanych ze stali szybkotnącej (1.3343) – przygotowanie wsadu, dobór parametrów, ocena poprawności wykonania – pomiar twardości i obserwacje struktury.
  2. Obróbka cieplna w piecu próżniowym wsadu złożonego z narzędzi wykonanych ze stali narzędziowej do racy na zimno (1.2379)  – przygotowanie wsadu, dobór parametrów, ocena poprawności wykonania – pomiar twardości i obserwacje struktury.
  3. Projektowanie parametrów węgloutwardzania w piecu próżniowym wsadu złożonego z kół zębatych talerzowych – symulacje komputerowe.
  4. Projektowanie parametrów węgloutwardzania w piecu atmosferycznym wsadu złożonego z wałków uzębionych – symulacje komputerowe.
  5. Ocena cech użytkowych (twardość powierzchniowa, grubość warstwy, mikrostruktura) powłok wykonanych na narzędziach metodą PVD

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową. Indywidualna oraz zespołowa realizacja ćwiczeń laboratoryjnych 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 5-ciu pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

Ocena z laboratorium jest określona na podstawie przygotowania się studenta do ćwiczeń i ich realizacji oraz sprawozdań/raportów będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczna z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1.Materiały wykładowe 

Literatura uzupełniająca

1.    Poradnik Inżyniera - Obróbka Cieplna Stopów Żelaza, wyd. NT, Warszawa 1977

2.    A. Moszczyński – Nawęglanie gazowe stali, wyd. WNT, Warszawa 1983

3.    T. Hryniewicz – Technologia Powierzchni i Powłok, wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin2004

4.    Nowoczesne Trendy w Obróbce Cieplnej, Materiały Seminaryjne Grupy Seco/Warwick, numery I-XIII i bieżące

 

Uwagi

W ramach przedmiotu przewidziana jest wycieczka do zakładów produkujących, w oparciu o innowacyjne technologie, nowoczesne urządzenia do obróbki cieplnej : Seco/Warwick S.A. i Seco/WarwickTermal S.A. w Świebodzinie.W przypadku, gdy nie podaje się innych uwag skasuj cały tekst (razem z tekstem ukrytym: „W przypadku, gdy …”.


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariusz Michalski (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 11:59)