SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modelowanie i symulacja w zarządzaniu procesami technologicznymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modelowanie i symulacja w zarządzaniu procesami technologicznymi
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-14_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu modelowania i symulacji procesów stosowanymi w zarządzaniu procesami technologicznymi, z wybranymi metodami modelowania i symulacji dla procesów technologicznych oraz dla narzędzi stosowanych w tych procesach.

Wymagania wstępne

Mechanika analityczna, Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich, Techniki wytwarzania – obróbka ubytkowa, Techniki wytwarzania – obróbka bezubytkowa,

Zakres tematyczny

Treść wykładowa: Aparat matematyczny i metody modelowania. Definicja: model, symulacja. Dane wykorzystywane w modelowaniu i symulacji. Definiowanie problemu. Proces technologiczny. System.  Stawianie hipotez i ustalenie podstaw logicznych modelu. Definiowanie parametrów i zmiennych. Modele optymalizacyjne. Metoda analizy czynnikowej. Modelowanie w technice systemów. Proces formowania modelu symulacyjnego. Podstawowe warunki udanego projektu symulacyjnego. Modele obsługi masowej. Harmonogramowanie i planowanie produkcji - ERP. Harmonogram Gantta. Zastosowanie MES w modelowaniu inżynierskim. Praktyczne przykłady wykorzystania przedstawionych metod.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych: Systemy kolejkowe w modelowaniu: jedno-, wielokanałowe, z kolejką i bez kolejki, optymalizacja w systemach kolejkowych. Programowanie liniowe. Harmonogramowanie i planowanie produkcji – zastosowanie systemów klasy ERP. Zastosowanie harmonogramów Gantta w planowaniu procesów technologicznych. Zastosowanie MES 3D w modelowaniu narzędzi do obróbki plastycznej. Zastosowanie MES 3D w modelowaniu kształtu wyrobów wykonanych metodą obróbki ubytkowej i bezubytkowej.

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja i omówienie uzyskanych w trakcie ćwiczeń rezultatów, dyskusja nad rezultatami oraz możliwościami ich ulepszenia.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

  1. Barker R., Longman C., Modelowanie funkcji i procesów, WNT, Warszawa 1996,
  2. Krupa K., Modelowanie, symulacja i prognozowanie, WNT, Warszawa 2008,
  3. Zdanowicz R., Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Śąskiej, Gliwice 2007,
  4. GospodarekT., Systemy ERP – modelowanie, projektowanie, wdrażanie, Helion, Warszawa 2015,
  5. Chomuszko M., systemy ERP - dobre praktyki wdrożeń, PWN Warszawa 2016,
  6. Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa 2013,

Literatura uzupełniająca

  1. Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych. Metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLCWNT, Warszawa 2009,
  2. Modelowanie inżynierskie – czasopismo,
  3. Oniszczuk W.: Metody modelowania, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 1995,
  4. Rozenberg W., Prochonow A., Teoria masowej obsługi, PWE, Warszawa 1965,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 23:11)