SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia badań językoznawczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia badań językoznawczych
Kod przedmiotu 08.0-WH-JęzT-MBJ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z najważniejszymi kierunkami i szkołami w lingwistyce polskiej i światowej. 

Zapoznanie z głównymi metodami i procedurami badawczymi z językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem metod współcześnie stosowanych w opisie języka.

Ukształtowanie  umiejętności  przygotowania i przeprowadzenia własnych badań oraz zastosowania poznanych metod.

 

Wymagania wstępne

brak

 

Zakres tematyczny

1.       Dzieje językoznawstwa naukowego.

2.       Problemy ogólnej metodologii nauk (definiowanie, argumentowanie, błędy w definiowaniu i argumentowaniu; indukcjonizm,  weryfikacjonizm, falsyfikacjonizm, postmodernizm).

3.       Metoda historyczno-porównawcza w badaniach lingwistycznych.

4.       Metodologia badań dialektologicznych.

5.       Sposoby badania tekstu.

6.       Metody badań stylistycznych, socjolingwistycznych, pragmalingwistycznych.

7.       Założenia metodologiczne w strukturalizmie.

8.       Podstawowe założenia metodologii generatywizmu.

9.       Metodologie badań kognitywnych.

10.   Metodologia w badaniach etymologicznych.

11.   Metodologia w badaniach onomastycznych.

12.   Podstawy badań semantycznych.

13.   Metody statystyczne w badaniach językoznawczych.

14.   Metody kodyfikacji językowej.

15.   Metodologie językoznawcze w ujęciu interdyscyplinarnym.

 

Metody kształcenia

Wykład (informacyjny, analityczny, syntetyczny) wspomagany prezentacjami wizualnymi i audiowizualnymi, rozmowa nauczająca, dyskusja, praca z tekstem źródłowym.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prezentacja jednej z metodologii na wybranym materiale. Zdanie egzaminu.

 

 

Literatura podstawowa

Apresjan J., Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej, Warszawa 1971.

Anusiewicz J, Lingwistyka kulturowa, Wrocław 1995

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.

Beaugrande R., Dressler W., Wstęp do lingwistyki tekstu, Warszawa 1990

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001

Helbig G., Dzieje językoznawstwa nowożytnego, Warszawa 1982.

Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne, Gdańsk 1999.

Fisiak J., Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, wyd. III, Warszawa 1985.

Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Opole 1977.

Kalisz R., Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993

Metodologie językoznawstwa, pod red. P. Stalmaszczyka, Łódź 2006.

Perlin J., Metodologia językoznawstwa diachronicznego, Warszawa 2004.

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993.

Żydek-Bednarczuk U., Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005.

Tabakowska E., Gramatyka obrazowania. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995.

Literatura uzupełniająca

Bobrowski I., Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

Heinz A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978.

Ivić M., Kierunki w lingwistyce, Wrocław 1975.

Językowa kategoryzacja świata, pod red. R. Grzegorczykowej i A. Pajdzińskiej, Lublin 1996.

Lachur C., Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.

Langacker R., Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin 1995.

Saussure F. de, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1961.

Johnson M., Metafory w naszym życiu, tłum. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

Weinsberg A., Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983.

Witosz B., Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice 2005.

 

Podręczniki do gramatyki, historii, dialektologii języka polskiego, w których przedstawiane są metodologie poszczególnych działów wiedzy  o języku.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 17:17)