SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy mechatroniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy mechatroniki
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-57_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Brukszta
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji układów mechatronicznych. Omówienie działania i zastosowania typowych elementów mechatronicznych.Przedstawienie zasad sterowania urządzeniami mechatronicznymi.

Wymagania wstępne

Mechanika techniczna, podstawy elektrotechniki, umiejętności stosowania narzędzi informatycznych.

Zakres tematyczny

Treśćwykładu: Typowe elementy mechatroniczne: elementy napędowe, wykonawcze, sensory, układy sterowania. Elementy mechaniczne, elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne w układach mechatronicznych. Podstawowe wiadomości z techniki sterowania. Sterowanie mechaniczne, sterowanie elektryczne, sterowanie pneumatyczne, sterowanie hydrauliczne, sterowanie binarne i cyfrowe, sterowniki programowalne (PLC). Sensoryka. Sensory analogowe, sensory binarne, sensory cyfrowe. Podstawy i techniki regulacji. Rodzaje regulacji. Regulator i układ regulacji. Robotyka. Podział maszyn manipulacyjnych, napędy robotów. Programowanie robotów..

Treśćlaboratorium: Budowanie układów mechatronicznych wykorzystujących typowe elementy elektryczne, mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne. Sterowanie układami mechatronicznymi: sterowniki, regulatory, kontrolery, elektropneumatyka, sensory. Badanie wybranych elementów mechatronicznych: silniki elektryczne, sensory. Sterowanie pracąmanipulatora/robota z wykorzystaniem układu

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jestśrednią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. D.Szmid, Mechatronika, Wydawictwo REA, Warszawa 2002.
  2. M. Olszewski, Manipulatory i roboty przemysłowe – automatyczne maszyny manipulacyjne, WydawnictwoWNT, Warszawa 1985,
  3. J. Honczarenko,. Roboty przemysłowe : budowa i zastosowanie, Wydawnictwa WNT, , Warszawa 2004,
  4. M. Turkowski, Przemysłowe sensory i przetworniki pomiarowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000,
  5. W. Nawrocki, Sensory i systemy pomiarowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Brukszta (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 12:20)