SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy organizacji zakładów usługowo-wytwórczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy organizacji zakładów usługowo-wytwórczych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-61_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z projektowaniem małych firm usługowo-wytwórczych z branży maszynowej, tj. liniami technologicznymi oraz niezbędnymi elementami pozatechnicznymi towarzyszącymi ich działalności.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania

Zakres tematyczny

Wykład: Analiza zapotrzebowania na usługi i wyroby maszynowe w regionie. Wybrane zagadnienia procesu inwestycyjnego. Prawne formy działalności firmy i organizacja firmy. Struktura procesu produkcyjnego, wielkość produkcji, kooperacja, itp. Zasady projektowania procesów wytwarzania części maszyn różnych typów. Dobór maszyn i urządzeń, ich rozmieszczenie, itp. Ogólne zasady gospodarki magazynowej, transportu wewnętrznego oraz przepływ materiałów i wyrobów. Dokumentacja techniczna. Pomieszczenia i urządzenia pomocnicze, techniczne, instalacje w firmie. Liczebność załogi i zatrudnienie pracowników. Wymagania z zakresu bhp, ppoż., ergonomii, ochrony środowiska, itp. związane z działalnością firmy.

Laboratorium: Analiza wybranych zagadnień oraz wybór poszczególnych elementów z zakresu projektowanego zakładu usługowo-wytwórczego.

Metody kształcenia

Wykład - z wykorzystaniem środków audiowizualnych; laboratorium – praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie z oceną; wytyczne do oceny odpowiedzi na pytania są następujące:

 • na ocenę 5 - odpowiedzi zawierają pełne informacje przedstawiane podczas zajęć oraz własne spostrzeżenie rozpatrywanego problemu,
 • na ocenę 4 - odpowiedzi zawierają informacje przedstawiane podczas zajęć, lecz nie w pełni kompletne lub z nieznacznymi błędami,
 • na ocenę 3 - odpowiedzi zawierają tylko informacje podstawowe bez wspomagających schematów, wykresów, itp.,
 • na ocenę 2 - student nie rozumie pytania, nie potrafi w sposób prawidłowy udzielić odpowiedzi.

Laboratorium - ocena jest określona na podstawie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz aktywności studenta.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Feld M.- Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, Warszawa 2007.
 2. Karpiński T. - Inżynieria produkcji. WNT, Warszawa 2007.
 3. Poradnik Inżyniera Mechanika. PWN, Warszawa 1996.
 4. Bukowski A. – Projektowanie zakładów przemysłowych. PWN, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca

 1. Przepisy prawne dotyczące działalności firmy (Dzienniki Ustaw).
 2. Bukowski P. – Projektowanie wydziałów obróbki plastycznej w przemyśle maszynowym. Skrypt PW, Warszawa 1980.
 3. Pachelska H. - Projektowanie zakładów mechanicznej obróbki drewna. Wyd. SGGW, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Walkowiak (ostatnia modyfikacja: 23-09-2016 21:48)