SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-D-23_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Tadeusz Szmigielski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie wymagań, jakie należy spełnić, oraz zasad, jakich warto przestrzegać, aby zbudować system zarządzania jakością, zgodny z określonym zbiorem wymagań zgodnie z normami serii ISO 9000,  ISO 14000 i ISO 18000, dla tworzenia warunków pozwalających na produkowanie wyrobów i dostarczanie usług spełniających wymagania klientów.

Wymagania wstępne

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, podstawy zarządzania.

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Wprowadzenie. Systemowe podejście do jakości w oparciu o normy ISO serii 9000. Struktura norm ISO serii 9000. Podejście procesowe w zarządzaniu jakością. System zarządzania jakością (SZJ) wg ISO 9000:2000. Struktura i  model systemu SZJ. Wymagania ogólne normy PN-EN ISO 9001:2015 stawiane systemowi. Podejście procesowe: istota podejścia procesowego, identyfikacja procesów, określenie powiązań procesów, przebieg procesów, nadzorowanie i doskonalenie procesów. Dokumentacja SZJ: Polityka Jakości, Księga Jakości, Procedura, Instrukcja, Formularze, Zapisy. Odpowiedzialność kierownictwa w usprawnianiu systemu. Zarządzanie zasobami. Wymagania dotyczące realizacji wyrobów. Uwarunkowania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu zapewnienia jakości. Etapy projektowania systemu zarządzania jakością. Struktura organizacyjna. Mapa procesów. Audyty wewnętrzne i modyfikacja systemu na bazie wyników audytu. Audyt zewnętrzny. Certyfikacja systemu zarządzania jakością. 

System zarządzania środowiskiem. Standardy zarządzania środowiskowego wg norm serii ISO 14000. System zarządzania środowiskiem, zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 14001.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Europejskie standardy bhp. Rozwój systemów zarządzania bhp. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka. Wymagania standardu: PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001.

 

W ramach projektu opracowywane są następujące zagadnienia:

  • analiza wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015,
  • zapoznanie się z przykładowymi Księgami Jakości, ich analiza,
  • samodzielne opracowanie Księgi Jakości dla potrzeb dowolnej organizacji.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny.

Projekt  - częściowo praca w grupach i z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień (K_W29).

Projekt:  warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny składającej się z oceny z  projektu w postaci dokumentu Księga Jakości (K_U28) i oceny uzyskanej z prezentacji. Wpisuje się ocenę średnią.

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen z wykładu i projektu.

Literatura podstawowa

1.        Urbaniak M.: Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Wyd. DIFIN, Warszawa 2006.

2.        Sokołowicz W., Srzednicki A.: ISO-System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach. Wyd. 3, Wyd. C.H.BECK, Warszawa 2006.

3.        Ejdys J., i inni: Zintegrowane systemy zarządzania. Wyd. Politechniki Białostockiej, Zeszyt 4, Białystok 2005.

4.        Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wyd. PWN, Warszawa 2008.

5.        Wawak Sł.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wyd. II, Wyd. HELION, Gliwice 2006.

6.        Sikora T., i inni: Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2010.

7.        Karaszewski R.: Zarządzanie jakością: koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, TNOiK 2005.

Literatura uzupełniająca

--

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Tadeusz Szmigielski (ostatnia modyfikacja: 19-09-2016 15:34)