SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-D-33_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 20
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pogłębienie poprzez pracę własną wiedzy i umiejętności o narzędziach i metodach badawczych i kontrolno-pomiarowych związanych z wybraną specjalizacją, przy założeniu komplementarności stosowanych metod z metodami pracy dyplomowej (student realizujący pracę dyplomową doświadczalną, realizuje pracę przejściową teoretyczną lub projektową i odwrotnie).

Wymagania wstępne

zaliczone seminarium dyplomowe stopnia pierwszego.

Zakres tematyczny

zgodnie z treścią wydanego tematu związanego z szeroko pojętą inżynierią jakości.

Metody kształcenia

dyskusja indywidualna z promotorem tekstu/projektu opracowanego przez  studenta na zadany temat.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa wystawiana jest w oparciu o ocenę strony merytorycznej, językowej i edytorskiej przedstawionego przez studenta  opracowania.

 

Literatura podstawowa

Zgodna z podjętym tematem pracy przejściowej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 12:18)