SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia filozofii starożytnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia filozofii starożytnej
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-HFS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem zajęć jest analiza poglądów filozofów starożytnych, a w tym obszarze historii filozofii realizowane są cele szczegółowe, tj.: zapoznanie z terminologią filozoficzną epoki, z rozwojem myśli filozoficznej i głównymi jego etapami, ze związkami między filozofią a kulturowym kontekstem epoki, z różnymi interpretacjami myśli starożytnej. Dodatkowym celem jest wyrobienie umiejętności porównywania różnych systemów filozoficznych i opisywania ich.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład obejmuje filozofię europejskiego kręgu kulturowego, od początków myśli greckiej do filozofii epoki hellenistycznej z wyłączeniem filozofii chrześcijańskiej, która omawiana jest w wykładzie historii filozofii średniowiecznej. Akcentowana jest problematyka z zakresu ontologii i antropologii filozoficznej, a także zagadnienie wzajemnych zależności między różnymi dziedzinami filozofii (ontologią, epistemologią, antropologią filozoficzną, etyką). Podczas wykładów zaprezentowane są treści ogólne i syntetyczne, podczas ćwiczeń przedmiotem analiz są poszczególne teksty filozoficzne.

Metody kształcenia

różne formy wykładu (informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, syntetyczny), różne formy pracy nad tekstem (zastosowanie metody genetycznej, interpretacja, dyskusja nad tekstem)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia (zaliczenie z oceną): uczestnictwo w zajęciach, aktywny udział w dyskusjach i wykazanie się w nich znajomością lektur i umiejętnością argumentacji, wykazanie się przygotowaniem i znajomością lektur w formie pisemnych kolokwiów; końcowy test z progami punktowymi.

Wykład (ocena): egzamin ustny.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 80 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 90 120
Łącznie 170 170
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 4
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

  1. Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I-V, Lublin 1994 i nn.

  2. Stefan Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000.

  3. Adam Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej (różne wydania).

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 22:01)