SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logika klasyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logika klasyczna
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-LK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Tomasz Skura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie i praktyczne opanowanie metod logiki klasycznej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Klasyczna logika zdań (metoda 0-1, dedukcja naturalna, reguły analityczne).

Klasyczna logika predykatów (język predykatów, kwantyfikatory, modele języka predykatów, reguły analityczne).

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny, dyskusja, rozwiązywanie problemów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach, test.

Literatura podstawowa

1. L. Borkowski, Elementy logiki formalnej.

2. W. Marciszewski, Logika formalna.

3. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki.

Literatura uzupełniająca

1. R. M. Smullyan, First-order logic.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Tomasz Skura (ostatnia modyfikacja: 20-09-2016 12:32)