SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logika klasyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logika klasyczna
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-LK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Tomasz Skura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie i praktyczne opanowanie metod logiki klasycznej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Klasyczna logika zdań (metoda 0-1, dedukcja naturalna, reguły analityczne).

Klasyczna logika predykatów (język predykatów, kwantyfikatory, modele języka predykatów, reguły analityczne).

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny, dyskusja, rozwiązywanie problemów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach, test.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

1. L. Borkowski, Elementy logiki formalnej.

2. W. Marciszewski, Logika formalna.

3. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki.

Literatura uzupełniająca

1. R. M. Smullyan, First-order logic.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Tomasz Skura (ostatnia modyfikacja: 20-09-2016 12:32)