SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logika klasyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logika klasyczna
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-LK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Tomasz Skura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poznanie i praktyczne opanowanie metod logiki klasycznej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Klasyczna logika zdań (metoda 0-1, dedukcja naturalna, reguły analityczne).

Klasyczna logika predykatów (język predykatów, kwantyfikatory, modele języka predykatów, reguły analityczne).

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny, dyskusja, rozwiązywanie problemów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin. Zaliczenie.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 100
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 4
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

1. L. Borkowski, Elementy logiki formalnej.

2. W. Marciszewski, Logika formalna.

3. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki.

Literatura uzupełniająca

1. R. M. Smullyan, First-order logic.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Tomasz Skura (ostatnia modyfikacja: 20-09-2016 12:12)