SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-ETY-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Studenci w trakcie zajęć opanowują problematykę z zakresu teoretycznych podstaw etyki oraz praktycznych zastosowań w praktyce życiowej. Studenci nabywają także kompetencji w zakresie posługiwania się terminologią etyczną i rozstrzygania najczęściej spotykanych dylematów moralnych

Wymagania wstępne

Studenci powinni mieć opanowane podstawy wiedzy z propedeutyki filozofii oraz zakresu historii filozofii a także operować podstawową terminologią filozoficzną

Zakres tematyczny

Kulturowe i historyczne zróżnicowanie moralności. Biologiczne i społeczne determinanty moralności Etyka jako dyscyplina naukowa. Podstawowe kategorie, systemy i kierunki etyczne. Etyka opisowa. Psychologia moralności. Rozwój moralny. Etyka normatywna. Świat wartości. Internalizacja wartości moralnych. Metaetyka. Granice dyskursu moralnego. Zarys dziejów etyki. Etyka współczesna. Kodeksy moralne. Kryzys moralny. Problemy moralne współczesnego świata

Metody kształcenia

Wykład: wykład tekstu przewodniego, wykład problemowy

Ćwiczenia: praca z dokumentami źródłowymi, symulacja, metoda przypadków, praca w grupach

Konwersatorium: dyskusja panelowa, metoda problemowa, symulacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z testu oraz przyjęcie zespołowo wykonanego projektu. Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (75%) oraz aktywność na zajęciach (25%).

Literatura podstawowa

 1. H. Elzenberg, Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, Toruń 1966.
 2. H. Elzenberg, Z filozofii kultury, Kraków 1991.
 3. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
 4. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Kęty 2001
 5. S. Kierkegaard, Albo-Albo, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1976.
 6. B. de Mandeville, Bajka o pszczołach, PWN, Warszawa 1957.
 7. J.S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, przeł. Maria Ossowska, Amelia Kurlandzka, PWN, Warszawa 2006.
 8. R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa 1999.
 9. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, KiW, Warszawa 1998.
 10. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, przekł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 1994.

Literatura uzupełniająca

1.      V. Bourke, Historia etyki, Wydawnictwo „Krupski i S-ka.” Toruń 1994.

2.      Filozofia moralności II. Wina kara wybaczanie, wybór: J. Hołówka, Aletheia, Warszawa 2007.

3.      A. MacIntyre, Krótka historia etyki, PWN, Warszawa 1995.

4.      M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa 1986.

5.      T. Ślipko, Historia etyki w zarysie, Kraków 2010.

6.      W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Stefan Konstańczak (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 17:18)