SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia człowieka z elementami filozofii społecznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia człowieka z elementami filozofii społecznej
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-FCFS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Turowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawowe pojęcia antropologiczne, oraz w historię filozofii człowieka i filozofii społecznej rozumianej jako logiczny wynik antropologii.

Wymagania wstępne

Znajomość historii filozofii ze szczególnym uwzględnieniem filozofii antycznej, nowożytnej oraz współczesnej.

Zakres tematyczny

W ramach wykładów oraz ćwiczeń student musi:

1. Znać podstawowe pojęcia antropologii.

2. Historię filozofii człowieka.

3. Główne nurty filozofii społecznej.

Metody kształcenia

 1. Analiza tekstów źródłowych.
 2. Czytanie ze zrozumieniem tekstów klasycznych.
 3. Dyskusja panelowa.
 4. Przygotowanie prezentacji w Powerpoincie.
 5. Przygotowanie debaty dotyczącej wybranego tematu etycznego.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na podstawie kolokwium.

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie testu z progami punktowymi.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 120 100
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 80 100
Łącznie 200 200
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 5 6
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 2
Łącznie 8 8

Literatura podstawowa

 1. Platon, Uczta, tł. Wł. Witwicki, w: Platon, Dialogi, tom II, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 1999.
 2. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, tom V, PWN.
 3. Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, tł. M. i K. Ajdukiewiczowie, S. Swieżawski, I. Dąmbska, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001.
 4. Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu, tł. R. Ingarden, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001.
 5. Fryderyk Nietzsche, To rzekł Zaratustra, tł. S. Lisiecka i Z. Jaskuła, PIW 1999.
 6. Martin Heidegger, Bycie i czas, tł. B. Baran, PWN 1994.
 7. Peter Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, tł. A. Alichniewicz i A. Szczęsna, PIW 1997.

Literatura uzupełniająca

1. P. Singer, Etyka praktyczna, Książka i Wiedza 2003.

2. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka 2001.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Tomasz Turowski (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 18:30)