SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego II
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-PN2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Dylewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka niemieckiego II - Ćwiczenia z tekstem - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego II - Egzamin 0 0 0 0 Egzamin
Praktyczna nauka języka niemieckiego II - Kurs podręcznikowy - Konwersatorium 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego II - Gramatyka praktyczna - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego II - Konwersacje - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego II - Sprawności zintegrowane - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem modułu jest równomierne wykształcanie i pogłębianie czterech głównych kompetencji językowych: sprawności mówienia i słuchania oraz czytania i pisania. Studenci powinni świadomie i systematycznie doskonalić swoje możliwości komunikacyjne oraz lingwistyczne i nauczyć się konfrontować z różnego rodzaju tekstami i kontekstami z obszaru niemieckojęzycznego.

W skład modułu wchodzą następujące przedmioty:

 • Kurs podręcznikowy
 • Gramatyka praktyczna 
 • Konwersacje 
 • Sprawności zintegrowane 
 • Ćwiczenia z tekstem

CELE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

KURS PODRĘCZNIKOWY

 • doskonalenie receptywnych i produktywnych sprawności językowych
 •  poszerzanie i systematyzowanie  zasobu słownictwa, poprawne zastosowanie struktur leksykalnych i gramatycznych języka docelowego w wypowiedziach ustnych i pisemnych 
 •  rozwijanie kompetencji oraz tożsamości interkulturowej

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

 • opanowanie teorii przerabianego materiału
 • umiejętne zastosowanie go w strukturach języka
 • opanowanie konstrukcji gramatycznych oraz ich automatyzacja

KONWERSACJE

 • kształtowanie w studentach umiejętności tworzenia swobodnych wypowiedzi ustnych połączonych z przedstawieniem argumentów przy zachowaniu przejrzystej struktury wypowiedzi, aktywnego udziału w dyskusji, interakcji (tzw. reagowania językowego), parafrazowania, wyrażania własnych poglądów oraz ich obrony w dyskusji w ramach zagadnień realizowanych na poszczególnych latach studiów
 •  opanowanie przez studentów niezbędnego do wypowiadania się na dany temat słownictwa związanego z zagadnieniami wchodzącymi w skład omawianych zagadnień jak i frazeologizmów

SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE

 • poszerzenie wiedzy oraz słownictwa poprzez analizę i komentarz różnych dokumentów autentycznych z zakresu cywilizacji i kultury społeczeństwa niemieckiego (literatura, telewizja, muzyka, prasa, internet);
 • opanowanie umiejętności budowania prezentacji zagadnienia lub artykułu; swobodnego wypowiadania się na dany temat, zabrania głosu w dyskusji;
 • praca nad fotografiami, artykułami prasowymi, reportażami radiowymi i telewizyjnymi, materiałami związanymi z gramatyką i kulturą w celu doskonalenia wypowiedzi ustnej i pisemnej;
 • zastosowanie w praktyce autentycznego aktu komunikacyjnego, obejmującego wszystkie cztery sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie;
 • przygotowanie do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

 •  wyćwiczenie umiejętności samodzielnej pracy z tekstem źródłowym
 • doskonalenie umiejętności w zakresie prawidłowego rozumienia tekstu wyjściowego – zarówno pisanego, jak i mówionego oraz analizowanie ich
 • usprawnienie zdolności w pisemnym wypowiadaniu i komunikowaniu się, w konstruowaniu wywodów przyczynowo-skutkowych oraz argumentowaniu „za-przeciw” na podstawie przeczytanego/usłyszanego/zrozumianego tekstu.

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+.

Zakres tematyczny

KURS PODRĘCZNIKOWY

Treści z zakresu:

 • ogólnej kompetencji poznawczej ogniskujące się wokół aktualnych zagadnień i obszarów życia codziennego oraz tematów i rytuałów komunikacji międzyludzkiej,
 • aspektów polityczno-kulturowych i normatywno-ustawodawczych życia społecznego
 • wiedzy krajo- i kulturoznawczej rodzimego i docelowego obszaru językowego

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

 • strona bierna czasownika
 • parafrazy strony biernej
 • tryb przypuszczający
 • Konjunktiv II - zdania nierealne: życzeniowe, warunkowe, porównawcze, skutkowe
 • Konjunktiv I – tworzenie form do czasu teraźniejszego i przeszłego
 • mowa zależna

KONWERSACJE

 •  Teksty i sytuacje komunikacyjne pomocne przy nabywaniu oraz doskonaleniu umiejętności tworzenia rozmaitych wypowiedzi ustnych począwszy od wyrażania opinii i poglądów poprzez umiejętność argumentowania oraz udziału w dyskusji dotyczącej zarówno sytuacji dnia codziennego w społeczeństwie, jak i w przypadku zjawisk i pojęć abstrakcyjnych lub dotyczących tzw. „kultury wysokiej”.
 • Tematyka zajęć dopasowana jest do potrzeb związanych z koniecznością nabywania poszczególnych umiejętności z zakresu komunikacji ustnej. 

SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE

 • zawód i praca
 • nauka i technika
 • gospodarka
 • podróże
 • architektura /sztuka

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

 • kultura życia codziennego
 •  tematyka polityczna
 •  tematyka społeczna

Metody kształcenia

 • metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie,
 • metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe,
 • metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

WARUNKI ZALICZENIA MODUŁU

 • Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów. Otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek z części składowych skutkuje niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa  jest średnią ważoną: oceny z ćwiczeń stanowią każdorazowo po 10%, ocena z egzaminu - 50% oceny końcowej.

WARUNKI ZALICZENIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

KURS PODRĘCZNIKOWY

 • Przygotowanie i aktywność słuchaczy w trakcie zajęć, progresja kompetencji językowych, zaliczenie pisemnych kolokwiów sprawdzających.

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

 • Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  obecność  i  aktywność  na  zajęciach,  uzyskanie  pozytywnej  oceny   z kolokwium i testów.

KONWERSACJE

 • Aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwium, ocena przygotowanego ustnego wystąpienia.

SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE

 • Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  obecność  i  aktywność  na  zajęciach,  uzyskanie  pozytywnej  oceny   z kolokwium, testów oraz dostarczenie zadań domowych – prac pisemnych.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

 • Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, testów oraz dostarczenie zadań domowych – prac pisemnych.

 

 

Literatura podstawowa

KURS PODRĘCZNIKOWY:

 • Daniels, A./Dengler, S., Mittelpunkt. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, Lehr- und Arbeitsbuch. London, Posen, Prag 2011.Pasewalck, S./ Neidlinger, D., AusBlick  3. Ismaning 2012.
 • Perlmann-Balme, M./Schwalb, S., em neu. Hauptkurs. Ismaning 2008.
 • Vorderwülbecke, A., Stufen international. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene und Jugendliche. Lehr- und Arbeitsbuch 2 und 3, Stuttgart 2003.
 • Zuchewicz, T./Adaszyński, Z., Idial für Polen. Deutsch für polnischsprachige Studenten B2. Zielona Góra/Góttingen 2009.

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

 • Dreyer, Hilke; Schmidt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Max Hueber Verlag 2001.
 • Eppert, Franz: Grammatik lernen und verstehen. München 1988.
 • Hall, Karin; Scheiner, Barbara: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Max Hueber Verlag 1995. Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Berlin 2002.
 • Duden: Die Grammatik. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. (7. Aufl.) 2005. Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik. München 2004.
 • Götze, Weida; Hess-Lüttig, Erne: Grammatik der deutschen Sprache. Bertelsmann 1999. Kessel, Katja; Sandra Reimann: Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache. Tübingen 2005.
 • Sommerfeldt, Karl-Ernst; Starke, Günter: Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1998.

KONWERSACJE

 • Armbruszt, Krisztina: Sprich mit! Hep Verlag 2013.
 • Dayum, Suzanne: 55 kommunikative Spiele: Deutsch als Fremdsprache. Klett 2012.
 • Koithan, Ute u.a.: Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B1+. Langenscheidt 2007.
 • Sander, Ilse u.a.: DaF Kompakt B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. Klett 2011.
 • Schatz, Heide u.a.: Fertigkeit Sprechen. Langenscheidt 2006.
 • Swerlowa, Olga: Grammatik & Konversation 1: Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. Langenscheidt 2002.
 • Wagner, Anna:  Deutsch: sprechen ohne Probleme. Wagros 2003.

SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE

 • Bęza, Stanisław: Repetytorium języka niemieckiego, Warszawa 1998. Donath, Adolf: Wybór idiomów niemieckich, Warszawa 1997.
 • Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München 1999.
 • Hasenkamp, Günter: Leselandschaft 1, Unterrichtswerk für die Mittelstufe. Ismaning 2002.
 • Hasenkamp, Günter: Leselandschaft 2, Unterrichtswerk für die Mittelstufe. Ismaning 2002.
 • Schiemann, Endrik / Bölck, Martina: Hören – sprechen – richtig schreiben. Übungsprogramm zu Phonetik und Rechtschreibung für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart 2003.
 • + aktualne artkuły prasowe

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

 • Heinemann, Margot/Heinemann Wolfgang: Grundlagen der Textlinguistik. Interaktion – Text – Diskurs. Tübingen 2002.
 • Scherner, Maximilian: Sprache als Text. Ansätze zu einer sprachwissenschaftlich begründeten Theorie des Textverstehens. Tübingen 1984.
 • Adamzik, Kirsten/Krause, Wolf-Dieter (red.): Text-Arbeiten. Textsorten im fremd- und muttersprachlichen Unterricht an Schule und Hochschule. Tübingen 2005.
 • Zuchewicz, Tadeusz/Adaszyński Zbigniew: Idial für Polen. Deutsch für polnischsprachige Studenten B2. Zielona Góra 2009.
 • Zuchewicz, Tadeusz: Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M. 2003.

 

Literatura uzupełniająca

KURS PODRĘCZNIKOWY

 • wg bieżących potrzeb

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

 • Duden: Die Grammatik. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. (7. Aufl.) 2005. Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik. München 2004.
 • Götze, Weida; Hess-Lüttig, Erne: Grammatik der deutschen Sprache. Bertelsmann 1999. Kessel, Katja; Sandra Reimann: Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache. Tübingen 2005.
 • Sommerfeldt, Karl-Ernst; Starke, Günter: Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1998.

KONWERSACJE

 • wg bieżących potrzeb/ każdorazowo ustalana przez prowadzącego

SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE

 • Das Aussprachewörterbuch – Duden – Band 6, Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich 2005. Hirschfeld, Ursula / Stock, Eberhard / Krech, Eva-Maria / Anders, Lutz Christian: Deutsches Aussprachewörterbuch, 2009.
 • Morciniec, Norbert / Prędota, Stanisław: Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa 2005.
 • + materiały własne

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

 • Rostek, Ewa Maria: Deutsch-Lesetexte. Dla młodzieży szkolnej studentów i nie tylko... (część 1). Poznań 1995.
 • Rostek, Ewa Maria: Deutsch-Lesetexte. Dla młodzieży szkolnej studentów i nie tylko... (część 2). Poznań 1995.
 • Rostek, Ewa Maria: Deutsch. Repetytorium tematyczno-leksykalne (1-3). Poznań 1999.
 • Van Eunen, Kees/Moreau, Jacques/de Nys, Filip/Wildenbeest, May: Lesebogen. Fiktionale Texte mit Aufgaben... Langenscheidt 1990.
 • Artykuły z prasy młodzieżowej, portali młodzieżowych oraz publicystycznych („Der Spiegel”, mitmischen.de, „Stern”). Nagrania/słuchowiska dla uczących się np. z www.dw.de. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-10-2016 15:16)