SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język starożytny - łacina - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język starożytny - łacina
Kod przedmiotu 09.5-WH-WHP-JS/Ł1-Ć-14_pNadGenKH7DC
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania łaciński
Sylabus opracował
  • mgr Jolanta Macko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. Poznanie języka łacińskiego na poziomie podstawowym, umożliwiającym rozumienie i tłumaczenie tekstów adaptowanych. 2. Opanowanie słownictwa, które ułatwia naukę języków obcych 3. Poznanie kultury antycznej stanowiącej trwałą wartość w rozwoju kultury polskiej i europejskiej 4. Cytowanie sentencji, zwrotów, powiedzeń łacińskich spotykanych w literaturze, sztuce, kulturze, a nawet w języku potocznym.  

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. Podstawy gramatyki łacińskiej - czasy, deklinacje, zaimki, konstrukcje zdaniowe.
2. Słownictwo z tłumaczonych tekstów, ukazanie wpływu łaciny na język polski i języki
 obce oraz rozumienie słów pochodzenia łacińskiego.
3. Zwroty, sentencje, powiedzenia łacińskie cytowane w literaturze, nauce, kulturze
 oraz wyrażenia funkcjonujące w językach nowożytnych
4. Wiadomości z życia starożytnych Greków i Rzymian, z historii, filozofii i literatury
 oraz elementy mitologii.
5. Dobór tekstów zgodny z poziomem grupy i materiałem gramatycznym. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia gramatyczne i tłumaczeniowe z nauczycielem, praca samodzielna studenta oraz zespołowa. Przygotowanie słówek i tłumaczenie tekstu. Wystąpienia i prezentacje (na temat kultury antycznej).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie bieżącej kontroli ustnej i pisemnej (kilka razy w semestrze).
Obecność i aktywność studenta na zajęciach.
Uzyskanie minimum 60% z testów sprawdzających.

Literatura podstawowa

O.Krajczyk, D.Kubica „Prima via”- podręcznik, gramatyka, słownik Wrocław 2012
S.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska - „Porta Latina” –podręcznik do języka łacińskiego
Warszawa 2005
S.Wilczyński, T. Zarych „Rudimenta Latinitatis” cz.1,Wrocław 1998

Literatura uzupełniająca

S.Kalinkowski „Aurea dicta”- łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia.t.1-2 Warszawa 1993
Z.Landowski, K.Woś, Słownik cytatów łacińskich Kraków 2002
J.Parandowski, Mitologia ,Wierzenia i podania Greków i Rzymian Poznań 1987
Thesaurus albo skarbiec łacińskich sentencji , przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej, red.M.Korolko
Warszawa 2004

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 14:56)