SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do literaturoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do literaturoznawstwa
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-WLIT-Ć-S14_pNadGenTLOKK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Monika Hernik-Młodzianowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznać studentów z metodami pracy z tekstem literackim, z podstawowymi pojęciami z zakresu metodologii literaturoznawczej oraz z gatunkami tekstów. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Podstawy literaturoznawstwa, podstawowe pojęcia związane z tematem, metodologia badań tekstów literackich;

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium zaliczeniowe zawierające zadania teoretyczne i praktyczne.

Literatura podstawowa

M. Fludernik, Einführung in die Erzähltheorie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2006.

B. Jeßing, R. Köhnen, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, J.B. Metzler, Stuttgart, 2003.

J. Vogt, Einladung zur Literaturwissenschaft, W. Fink Verlag, München, 1999. 

Literatura uzupełniająca

Einführung in die Literaturwissenschaft / Jochen Schulte-Sasse ; Renate Werner. - 9. unveränd. Aufl. - München : Wilhelm Fink Verlag, 1997.

Erkenntnis der Literatur : Theorien, Konzepte, Methoden der Literaturwissenschaft / Hrsg. von Dietrich Harth und Peter Gebhardt. - Stuttgart : J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH, cop. 1982.

Literatur als System : zur Ausdifferenzierung literarischer Kommunikation / Niels Werber. - Opladen : Westdeutscher Verlag, cop. 1992.

Literaturtheorie : theoretische und methodische Grundlagen der Literaturwissenschaft / Oliver Jahraus. - Tübingen ; Basel : Francke, cop. 2004.

Literaturwissenschaft : Literaturwissenschaftstheorie, Forschungssystematik und Fachsprache / Claus Friedrich Köpp. - Berlin : Akademie Verlag, 1980.

Arbeitsbuch: Literaturwissenschaft / hrsg. von Thomas Eicher und Volker Wiemann. - 3., vollst. überarb. Aufl. - Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2001.

Grundlagen der Literaturwissenschaft : exemplarische Texte / hrsg. von Bernhard J. Dotzler ; in Zsarb. mit Pamela Moucha. - Köln : Böhlau Verlag, 1999.

Grundzüge der Literaturwissenschaft / hrsg. von Heinz Ludwig Arnold und Heinrich Detering. - [Originalausg., 6 Aufl.]. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2003.

High Noon : Literaturwissenschaft als Medienwissenschaft / Martin Linz. - Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1983.

Literaturwissenschaft und Systemtheorie : Positionen, Kontroversen, Perspektiven / Siegfried J. Schmidt (Hrsg.). - Opladen : Westdeutscher Verlag, cop. 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Monika Hernik-Młodzianowska (ostatnia modyfikacja: 05-09-2016 20:36)