SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka literatury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka literatury
Kod przedmiotu 05.9-WH-FGP-DL-K-S14_pNadGen3TKC3
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Andriej Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- Łączenie postaw twórczych w dziedzinie poznania naukowego z działalnością praktyczną w sferze nauczania i uczenia się literatury niemieckojęzycznej.

- Uspołecznienie studentów poprzez różne formy pracy grupowej i zbiorowej oraz odpowiednio wzbogacane, urozmaicane metody i techniki twórczego oddziaływania.

- Przygotowanie do pracy pedagogicznej.

Wymagania wstępne

- Znajomość języka na poziomie zaawansowanym.

- Wiedza podstawowa o literaturze, kulturze i historii Niemiec.

- Zaliczenie przedmiotów specjalizacyjnych w poprzednich semestrach.

Zakres tematyczny

- Podstawy nauczania i planowania pracy nauczyciela. 

- Formułowanie tematów lekcji i ustanawianie jej celów. 

- Fazy pracy nad dziełem literackim. 

- Metody pracy lekcyjnej.

- Praca nad utworami prozatorskimi i lirycznymi.

- Analiza samodzielnie skonstruowanych konspektów lekcji.

 

Metody kształcenia

- Wykład interaktywny.

- Prezentacja multimedialna.

- Analiza konspektów.

- Dyskusja.

- Symulacja lekcji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

- Obecność na zajęciach wraz z aktywnym udziałem.

- Przygotowanie i poprowadzenie przez studenta własnej 45-minutowej lekcji.

Literatura podstawowa

Swantje Ehlers: Lesen als Verstehen: zum Verstehen fremdsprachlicher literaricher Texte und ihrer Didaktik.

Franz Hebel: Literatur im Unterricht: zur Funktion von Literatur in der Alltagswelt der Schüler.

Gerard J. Westhoff: Didaktik des Leseverstehens: Strategien des voraussagenden Lesens mit Übungsprogrammen.

Heidi Rösch: Entschlüsselungsversuche: Kinder- und Jugendliteratur und ihre Didaktik im globalen Diskurs.

Günther Lange: Erwachsen werden: jugendliterarische Adoleszenzromane im Deutschunterricht.

Czesław Karolak: Dydaktyka literatury wobec potrzeb nauki języka w warunkach obcokulturowych.

Wincenty Danek (red.): Dydaktyka literatury.

Literatura uzupełniająca

Otfried Hoppe (wyd.): Kritik und Didaktik des literarischen Verstehens.

Günther Desselmann; Harald Hellmich: Didaktik des Fremdsprachenunterrichts.

Wojciech Pasterniak (red.): Dydaktyka literatury a inne dyscypliny naukowe.

Zofia Budrewicz; Maria Jędrychowska (red.): Z uczniem pośrodku: podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury.

 

Uwagi

Brak dodatkowych uwag.


Zmodyfikowane przez dr Andriej Kotin (ostatnia modyfikacja: 09-09-2016 21:15)