SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gramatyka opisowa języka niemieckiego I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka niemieckiego I
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-GO1-W-S14_pNadGenU4Q43
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Mikhail Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu gramatyki opisowej języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem morfologii oraz wiedzy o funkcjonowaniu systemów kategorii gramatycznych

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot gramatyki opisowej i miejsce teorii gramatyki w językoznawstwie. Podstawowe pojęcia teorii gramatyki: słowoforma, morfem, kategoria gramatyczna, paradygmat odmiany form gramatycznych. Struktura morfologiczna słowoform. Morfologia i składnia. Deklinacja i koniugacja. Części mowy i części zdania. Charakterystyka poszczególnych części mowy i ich kategorii gramatycznych. 

Metody kształcenia

wykład tradycyjny, ćwiczenia z tekstem, 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Eisenberg, Peter: Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart: Metzler 2013.  

Helbig, Gerhard / Buscha, Joahim: Deutsche Grammatik. Lehrbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig - Stuttgart: Langenscheidt & Klett 2011.

 

 

Literatura uzupełniająca

Darski, Józef: Deutsche Grammatik. Ein völlig neuer Ansatz. Frankfurt: Peter Lang Verlag 2012.

Darski, Józef: Gramatyka niemiecka z uwagami konfrotatywnymi. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM 2014.

Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik. 3. Aufl. Heidelberg: Groos 1996.

DUDEN. Bd. 4. Die Grammatik. Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim: IDS 1995.

Zifonun, Gisela (Hrsg.). Grammatik der deutschen Sprache in 3 Bdn. Berlin-New York: de Gruyter 1997.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 10:46)