SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o regionie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o regionie
Kod przedmiotu 07.1-WH-FGP-WR-Ć-S14_pNadGen23IZ2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Bogumiła Husak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z dziejami Środkowego Nadodrza, nazywanego potocznie Ziemią Lubuską, w szczególności historii Zielonej Góry (niem. Grünberg i. Schlesien) oraz najbliższych okolic miasta. Ponadto przedmiot ma za zadanie pogłębione ukazanie aspektu wielokulturowego dziedzictwa w zakresie zabytków architektury, krajobrazu kulturowego, muzeów, obyczajów, kuchni oraz troski o jego zachowanie. Ukazana ma zostać również społeczna oraz geograficzna różnorodność regionu, jego zafarbowanie etniczne oraz zakorzenienie kulturowe. Zajęcia prowadzone w języku niemieckim, w celu zgłębienia niemieckiej historii tego regionu obszaru oraz opanowania słownictwa historycznego i rozwijania umiejętności wypowiadania się nt. swojej „małej ojczyzny” w języku obcym.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny


1. Zarys historii regionu Środkowego Nadodrza oraz miasta Zielona Góra począwszy od XIII wieku po czasy teraźniejsze
2. Miasta i miasteczka; Zamki, pałace i dwory; Kościoły i ośrodki pielgrzymkowe, cmentarze;
3. Muzea etnograficzne, skanseny i ośrodki twórczości ludowej; Obiekty historyczno-wojskowe; Miejsca i muzea martyrologii
4. Dziedzictwo mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych
5. Walory przyrodnicze (osobliwości flory i fauny, parki zabytkowe, krajobrazowe i przyrodnicze, arboreta i ogrody)
6. Najważniejszych aspekty rozwoju Zielonej Góry (przemysł, kultura, tradycje winiarskie)
7. Piśmiennictwo niemieckie do 1945 r. – kroniki i monografie Zielonej Góry).
8. „Miejsca tożsamości” w architekturze miejskiej oraz wybitne postaci, jak F. Förster czy O.J. Bierbaum, H. Schmidt i in. którzy przyczynili się nie tylko do dorobku naukowego i kulturalnego miasta, ale również do całego obszaru niemieckojęzycznego

Metody kształcenia

Metoda wykładowa, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej), referat w formie pokazu Power Point i portfolio

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji w Power Point, przygotowanie Portfolio

Literatura podstawowa

Bartkowiak P., Kuczer J., Kotlarek D. (red.), Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza. Szkice biograficzne, Zielona Góra 2009.
Bielinis-Kopeć B., Zabytki Zielonej Góry, część 1, Zielona Góra 2003.
Clauss E. (red.), Stadt und Landkreis Grünberg in Schlesien, Heusenstamm 1971.
Ostrowski M. (red.), Zielona Góra i okolice. Wędrówka śladami przeszłości / Grünberg und Umgebung. Auf der Suche nach den Spuren der Vergangenheit, Zielona Góra 1999.
Strzyżewski W. (red.), Historia Zielonej Góry. Dzieje miasta do końca XVIII wieku, tom 1, Zielona Góra 2011.
Strzyżewski W. (red.), Historia Zielonej Góry. Dzieje miasta do końca XVIII wieku, tom 2, Zielona Góra 2012
 

Literatura uzupełniająca

Bartkiewicz K. (red.), Ludzie Środkowego Nadodrza. Wybrane szkice biograficzne (XII-XX wiek), Zielona Góra 1998.
Kotlarek, D.,, Zielona Góra w niemieckim piśmiennictwie do roku 1945 (w ujęciu historycznobibliograficznym), Zielona Góra 2008
Majchrzak J. P., Na tropach dawnej Zielonej Góry. Opowieść o mieście, Zielona Góra 1993.
Siatecki, A., Czwarty klucz do bramy, Zielona Góra, 2012
Worobiec A., Zielona Góra – miasto i województwo, Zielona Góra 1995.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Bogumiła Husak (ostatnia modyfikacja: 03-09-2016 15:40)