SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gramatyka opisowa języka niemieckiego II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka niemieckiego II
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-GO2-Ć-S14_pNadGenG04J7
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Mikhail Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy z zakresu teorii gramatyki języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem teorii składni. Omówienie różnorodnych koncepcji na temat zdania jako podstawowej jednostki mowy, w tym w porównaniu ze składnią języka ojczystego. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Zdanie jako podstawowa jednostka mowy. Definicje zdania w teorii gramatyki. Kryteria zdania. Typy zdań według różnych kryteriów: prozodia, cel przekazu (modus zdania), propozycja (treści semantyczne), struktura formalna, schematy hierarchiczne, aspekty pragmatyczne. Kompleksowa analiza prostego i złożonego zdania na podstawie gramatyki funkcjonalnej, generatywnej oraz dependencyjnej. Części zdania jako funkcje części mowy. Szyk wyrazów w zdaniu niemieckim w porównaniu z językiem polskim.

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny, ćwiczenia z literaturą fachową i tekstami jako źródłem przykładów, dyskusja w grupie, referaty studentów wraz z ich omówieniem w grupie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, wypowiedzi ustne, zaliczenie ustne

Literatura podstawowa

Engel, Ulrich: Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2009.

Eroms, Hans-Werner: Syntax der deutschen Sprache. Berlin-New York: de Gruyter 2000.

 

Literatura uzupełniająca

Eisenberg, Peter. Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. 2. Der Satz. Stuttgart: Metzler 2004.

Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik. Ein Lehrbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig-Stuttgart: Langenscheidt u. Hirzel 2011.

Pittner, Karin / Berman, Judith: Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. 5. Aufl. Tübingen: Narr 2007.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 10:47)