SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka
Kod przedmiotu 09.9-WH-FGP-PR-P-S14_pNadGenCJQKK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 90 6 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest m.in.:

 1. zaznajomienie studentów z organizacją pracy, obiegiem informacji, strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, biura, instytucji;
 2. zapoznanie studentów z realiami w zakładzie pracy, warunkami pracy, itp.;
 3. pobudzanie zainteresowania studentów pracą zawodową w instytucjach/ przedsiębiorstwach utrzymujących kontakty z krajami niemieckojęzycznymi w firmach spedycyjnych, turystycznych, biurach podróży, mediach, służbach celnych, straży granicznej, itp.;
 4. nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz poznanie warunków panujących na rynku pracy;
 5. konfrontacja zdobytej wiedzy z praktyczną działalnością zawodową;
 6. zaznajomienie z podstawowymi przepisami dyscypliny pracy;
 7. obserwacja postępu cywilizacyjnego (technicznego) w zakładach pracy;
 8. zaznajomienie ze wszelkimi czynnikami natury ekonomicznej i socjologicznej, które mają wpływ na przebieg pracy i kariery zawodowej.

Wymagania wstępne

Znalezienie miejsca i ustalenie czasu odbycia praktyk z instytucją przyjmującą.

Wypełnienie dokumentacji kierującej na odbycie praktyk (skierowanie i porozumienie o organizacji praktyk).

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu:​

1. tłumaczenia ustne i pisemne, odbieranie telefonów, umawianie spotkań, przygotowywanie podróży służbowych (zamawianie lotów, umawianie spotkań, samochodów, hoteli, ubezpieczenia), pomoc w przygotowaniu prezentacji dla dyrektora zakładu/ firmy;

2. wyszukiwanie dostawców, analiza ofert, wsparcie w dziale zakupów/ sprzedaży;

3. przygotowanie dokumentów, segregacja poczty, wyciągów bankowych;

4. księgowanie faktur, segregowanie dokumentów, segregacja poczty, wyciągów bankowych;

5. wsparcie w organizacji pobytu obcokrajowców, uczestniczenie podczas rozmów kwalifikacyjnych, zarządzanie danymi (w przypadku spełnienia wymogów dostępu do baz danych przedsiębiorstwa).

itp.

Metody kształcenia

Praca w grupach, praca samodzielna, praca z tekstem (zespołowa i indywidualna), burza mózgów, korekta tekstu, praca kreatywna. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Zaliczenia praktyki dokonuje koordynator praktyki w oparciu o dokumentację (skierowanie na praktyki, porozumienie o odbyciu praktyk, dziennik praktyk, zaświadczenie o odbyciu praktyk).

2. Podstawą do zaliczenia praktyki jest udokumentowane wykonanie prac, zadań i obowiązków, obejmujących swoim zakresem tematykę praktyk.

3. Podstawą do zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od instytucji przyjmującej studenta.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi

1. Okres i czas trwania praktyk:

 • II rok (po IV semestrze, okres wakacyjny);
 • 90 godzin dla studentów stacjonarnych, 54 godziny dla studentów niestacjonarnych;
 • maksymalnie 4 tygodnie (zachowana ciągłość; maksymalnie 8 godzin dziennie).

 

2. Miejsce praktyk:

Studenci odbywają praktyki w przedsiębiorstwie/  instytucji publicznej w miejscu zaproponowanym przez studenta i zaakceptowanym przez koordynatora praktyk.

W związku z charakterystyką specjalności, proponuje się w ramach praktyk zaangażowanie studentów w działania  następujących działów w administracji, usługach i firmach:

 1. sekretariat
 2. dział zakupów i sprzedaży
 3. dział przygotowania produkcji/ utrzymanie ruchu
 4. dział finansowy
 5. dział personalny

3. Warunki pracy:

W czasie odbywania praktyk student podlega obowiązującym w instytucji zasadom, przepisom BHP i dyscyplinie pracy. Uczelnia nie opłaca praktyk.

 

4. Dokumentacja obowiązująca studenta:

 • skierowanie na odbycie praktyk;
 • porozumienie o organizacji praktyki (na podstawie skierowania uczelni, podpisane przez obie strony porozumienia jeszcze przed rozpoczęciem praktyki);
 • zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej (w tym opinia i ocena wystawiona w miejscu obowiązywania praktyki);
 • dziennik praktyk.


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Osękowska-Sandecka (ostatnia modyfikacja: 10-09-2016 14:11)