SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria kultury
Kod przedmiotu 08.9-WH-FGP-TK-K-S14_pNadGenRGOQL
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Paweł Zimniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem konwersatorium jest dostarczenie narzędzi pojęciowo-analitycznych z zakresu aktualnych teorii kultury do analizy szeroko pojętego życia kulturalnego i społeczno-politycznego, również w odniesieniu interdyscyplinarnym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

  • definicja pojęcia ‚kultura’
  • homogeniczność vs. heterogeniczność kultury
  • kultura i władza
  • kultura i natura
  • kultura i cywilizacja
  • kultura i religia
  • przestrzeń kulturowa i graniczność

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, dyskusja z wyeksponowaniem ujęcia krytycznego

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny przygotowanych i wygłoszonych wypowiedzi

Literatura podstawowa

Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Stuttgart / Weimar: J.B. Metzler 2005.

Müller-Funk, Wolfgang: Kulturtheorie. Tübingen: A. Franke 2006.

Schroer, Markus: Räume, Orte, Grenzen. Frankfurt (M.): Suhrkamp 2006.

Literatura uzupełniająca

Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. [Aus dem Französischen von Walter Seitter. Mit einem Essay von Ralf Konersmann]. Frankfurt (M.): Fischer Taschenbuch Verlag 1993.

Luhmann, Niklas: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt (M.): Suhrkamp Taschenbuch Verlag 1987.

Luhmann, Niklas: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt (M.): Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1997.

Luhmann, Niklas: Die Politik der Gesellschaft. Hrsg. von André Kieserling. Frankfurt (M.): Suhrkamp 2000.

Luhmann, Niklas: Organisation und Entscheidung. 2. Aufl., Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2006.

Luhmann, Niklas: Einführung in die Systemtheorie. 4. Aufl., Heidelberg: Carl-Auer Verlag 2008.

program opracował:

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Paweł Zimniak (ostatnia modyfikacja: 07-09-2016 11:35)