SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tłumaczenie tekstów użytkowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tłumaczenie tekstów użytkowych
Kod przedmiotu 09.4-WH-FGP-TTU-K-S14_pNadGen817ZF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Bogumiła Husak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rodzajami i metodami tłumaczeń i ich pogłębienie poprzez ćwiczenia praktyczne, przy czym szczególny nacisk położony będzie na pracę z odpowiednimi słownikami i leksykonami. Ćwiczenia mają za zadanie powtórzyć i poszerzyć poznane wcześniej słownictwo poprzez tłumaczenie różnorakich tekstów użytkowych z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie oraz pogłębić kompetencje językowe z zakresu idiomatyki, frazeologii, gramatyki i stylistyki języka niemieckiego i języka polskiego. Celem zajęć jest również bliższe zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami translatoryki.

Wymagania wstępne

Student posiada praktyczną znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1.

Zakres tematyczny

1. Specyfika tłumaczenia tekstów użytkowych, przykładowo wywiad, nekrolog, informacja prasowa, życiorys, tablice informacyjne, ogłoszenie/obwieszczenie, ogłoszenie reklamowe, instrukcja obsługi, przepis kulinarny, protokół, zamówienie, wniosek, ulotka informacyjna o leku, kartki z pozdrowieniami, list                                     prywatny, podziękowanie, zaproszenie, list kondolencyjny. Szczególny nacisk położony jest na występujące w nich zjawiska językowe orazwymagania formalne w transferze z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie.
2. Osobliwościami z zakresu leksyki, gramatyki oraz stylistyki – poznanie ich sprzyjać winno metajęzykowej refleksji ważnej w procesie kształcenia.
3. Rola zjawisk językowych i pozajęzykowych w poprawnym używaniu języka obcego w komunikacji codziennej oraz w specyficznym jego użyciu w wybranych dziedzinach.
4. Główne różnice formalne między językiem niemieckim a językiem polskim dotyczące w/w tekstów.
5. Integralnym elementem kursu są: doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów internetowych oraz literatury dotyczącej teorii translacji, doskonalenie umiejętności korzystania z niezbędnych do pracy tłumacza słowników i leksykonów.

Metody kształcenia

Metoda wykładowa, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej), referat w formie pokazu Power Point i portfolio

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji w Power Point (temat: różnice formalne między wybranym tekstem użytkowym w języku polskim i niemieckim), przygotowanie Portfolio z własnymi tłumaczeniami wybranych tekstów użytkowych.

Literatura podstawowa

Best, J. / Kalina, S., Übersetzen und Dolmetschen. Tübingen und Basel 2002.
Dąmbska-Prokop, U., Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000.
Engel, U., Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Warszawa 2000, T. 1, s. 120-203
Ingarden, R., O tłumaczeniach, [w:] O sztuce tłumaczenia, pod red. M. Rusinka, Wrocław, 1955, s. 127–190.
Jakobson, R., Językowe aspekty tłumaczenia, przeł. Z. Sroczyńska, [w:] Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia: księga druga, pod red. S. Pollaka, s. 109–115;
Kautz, U., Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, München 2002.
Kielar, B., Zarys translatoryki, Warszawa 2003
Lipiński, K.,Vademecum tłumacza, Kraków 2000
Pieńkos, J.,Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003
Ricoeur, P, O tłumaczeniu, przeł. T. Swoboda, [w:] Ricoeur, P., Torop P., O tłumaczeniu, wstępem poprzedził E. Balcerzan, Gdańsk, 2008, s. 31–59;
Wojtasiewicz, O., Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

Dzierżanowska, H., Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1988
Kielar, B., Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław 1988
Legieżyńska, A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999
słowniki niemiecko-polskie
słowniki jednojęzyczne (słowniki języka niemieckiego i słowniki języka polskiego)
słowniki synonimów, homonimów, słowniki tematyczne jedno- i dwujęzyczne

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-09-2016 14:13)