SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia filozofii niemieckiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia filozofii niemieckiej
Kod przedmiotu 08.1-WH-FGP-ZFN-K-S14_pNadGenG9X68
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównymi celami przedmiotu są: 1) uzupełnienie i usystematyzowanie pozyskanej do tej pory wiedzy studentów z zakresu filozofii niemieckiej, 2) rozbudowanie kompetencji w zakresie języka niemieckiego studiujących, 3) umożliwienie wymiany opinii między studiującymi/studiującymi a prowadzącym na temat niektórych problemów poruszanych w tekstach znaczących myślicieli języka niemieckiego, 4) rozwój kompetencji myślenia abstrakcyjnego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Podstawą pracy na zajęciach jest dokonany przez nauczyciela wybór niemieckojęzycznych tekstów (lub ich fragmentów), których autorami są szeroko rozumiani myśliciele krajów niemieckiego obszaru językowego. Teksty powinny obejmować materiał kilku okresów i być tak dobrane, aby poruszały ważne problemy lub dotyczyły kluczowych kategorii filozofii: dobro i zło, teodycea, idea, moralność, materia; duch itd. Teksty należy dobrać tak, aby z jednej strony dawały one duże możliwości omówienia, krytycznego ustosunkowania się itp.,  drugiej zaś sklaniały dyskutujących do zajęcia własnego stanowiska i jego obrony. Dla powodzenia zajęć ważne jest z jednej strony zbudowanie odniesienia do współczesności, umożliwiające studentom odpowiednie zrozumienie i przyswojenie tego materiału, z drugiej zaś aktywizacja posiadanej przez studentów wiedzy (wyniesionej np. z zajęć z historii literatury niemieckiej, gdzie te zagadnienia są systematycznie poruszane). Kluczową kwestią praktyczno-językową jest przy tym nie tylko posługiwanie się na zajęciach językiem niemieckim, ale również wprowadzanie (w pewnym ograniczonym zakresie) terminologii fachowej w tym języku.

Metody kształcenia

Dyskusja, projekt, klasyczna metoda problemowa, analiza i interpretacja tekstu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach, terminowe przygotowanie tekstów itp.), kolokwium lub projekt

Literatura podstawowa

 • Reader, zawierający wybrane przez prowadzącego teksty
 • Nagel, Thomas: Was bedeutet das alles? Eine ganz kurze Einführung in die Philosophie, Stuttgart 1990.
 • Röd, Wolfgang: Der Weg der Philosophie: Von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert, 2 Bände München 2000.
 • Rosenberg, Jay F.: Philosophieren. Ein Handbuch für Anfänger, Frankfurt am Main 2002.
 • Russel, Bertrand: Philosophie des Abendlandes: Ihr Zusammenhang mit der politischen und sozialen Entwicklung, München 2004.

Literatura uzupełniająca

 • Bochenski, Joseph: Wege zum Philosophischen Denken, 3. Aufl., Freiburg 1995.
 • Detel, Wolfgang: Grundkurs Philosophie, Band 1-5, Stuttgart 2007.
 • Helferich, Christoph: Geschichte der Philosophie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 3. Aufl., Stuttgart 2001.
 • Höffe, Otfried: Kleine Geschichte der Philosophie, München 2008.
 • Metzler Philosophen Lexikon. Von den Vorsokratikern bis zu den Neuen Philosophen, hrsg. v. Lutz, Bernd, Stuttgart 2003.
 • Nida-Rümelin, Julian (Hrsg.): Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen: Von Adorno bis von Wright, Stuttgart 1999.
 • Regenbogen, Arnim / Meyer, Uwe (Hrsg.): Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Hamburg 1998.
 • Ruffing, Reiner: Einführung in die Geschichte der Philosophie, München 2006.
 • Sandkühler, Hans Jörg (Hrgs.): Enzyklopädie Philosophie, 2 Bände, Hamburg 2002.
 • Volpi, Franco / Nida-Rümelin, Julian (Hrsg.): Lexikon philosophischer Werke, Stuttgart 1988.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-09-2016 09:25)