SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego V - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego V
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-PN5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Karolina Rapp
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka niemieckiego V - Pisanie - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego V - Konwersacje - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego V - Ćwiczenia z tekstem - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem modułu "Praktyczna nauka języka niemieckiego V" jest doskonalenie sprawności językowych w zakresie mówienia, pisania, prawidłowego zrozumienia oraz analizy tekstów pisanych oraz słuchanych. W ramach zajęć duży nacisk kładziony jest na wzbogacaniu znajomości i stosowana aktywnego słownictwa, idiomatyki oraz struktur gramatycznych na poziomie zaawansowanym. Kurs ma ponadto na celu rozwijanie umiejętności dostosowania wyboru struktur gramatycznych oraz leksykalnych do wymaganego rejestru (stylistyka), tworzenia tekstów o charakterze argumentacyjnym i użytkowym, formułowania płynnych i poprawnych wypowiedzi w kontekście formalnym i nieformalnym, umiejętności wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów niezbędnych do pogłębiania znajomości języka niemieckiego, umiejętności interakcji językowych oraz stosowania skutecznych strategii komunikacyjnych. 
Studenci w trakcie zajęć rozwijają ogólnie rozumianą świadomość językową oraz umiejętność samodzielnej pracy w procesie doskonalenia sprawności językowych. 
Moduł "Praktyczna nauka języka niemieckiego V" obejmuje trzy bloki konwersatoryjne:

  • pisanie
  • konwersacje
  • ćwiczenia z tekstem.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2.

Zakres tematyczny

Tematyka zajęć dotyczy ogólnych, aktualnych zagadnień i obszarów życia codziennego, aspektów życia społecznego, gospodarczego, politycznego,kulturalnego i naukowego, elementów wiedzy krajoznawczej rodzimego i niemieckojęzycznego obszaru językowego.

Metody kształcenia

Ze względu na typ zajęć (konwesratoria) stosuje się różnorodne aktywizujące metody nauczania,aby dodatkowo wzbudzić w uczestnikach motywację do nauki. W ramach zajęć wykorzystywane są zróżnicowane metody i techniki pracy, adekwatne do celów i treści omawianych na zajęciach, takie jak np.: metoda komunikatywna, uwzględniająca autonomię uczenia się; metoda audio-wizualna; metoda pracy projektowej; zastosowanie różnych form socjalnych (indywidualna, parami, w grupach); ćwiczenia produkcyjne (np. odgrywanie ról, dyskusja, pogadanka, dialogi, wypowiedzi i prace pisemne); ćwiczenia leksykalno-gramatyczne; zastosowanie różnych technik pracy (np. praca z tekstem, praca z filmem, praca z obrazkiem itp.), analiza i interpretacja tekstów źródłowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich trzech bloków składających się na przedmiot "Praktyczna nauka języka niemeickiego V". Otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek z części składowych skutkuje niezaliczeniem całego modułu.

Literatura podstawowa

PNJN Pisanie

Antos, G.; Krings, H. P. (Hrsg.). Textproduktion. Ein interdisziplinärer Forschungsüberblick. (= Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 48), Tübingen 1989.
Bünting, K.-D.;Bitterlich, A. / Pospiech, U.: Schreiben im Studium. Ein Trainingsprogramm, 5. Aufl., Berlin 2000.
Franck, N., Stary, J.: Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Stuttgart 2007.
Karmasin, M./ Ribing, R.: Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten, Wien 2006.
Kästner, U.: Freies Schreiben in der Fremdsprache – Prozesse und ihre Didaktik. Untersuchung zur Textproduktion im fremdsprachlichen Deutschunterricht auf dem Hintergrund neuropsychologischer Theorien. (= Fremdsprachen in Lehre und Forschung 19), Bochum 1997.
Kürschner, W.: Taschenbuch Linguistik. Ein Studienbegleiter für Germanisten, Berlin 2003.
Presler, G./ Döhmann, J.: Referate schreiben. Referate halten. Ein Ratgeber. München 2004.
Schumann, O. (Hrsg.): Grundlagen und Techniken der Schreibkunst. Handbuch für Schriftsteller, Pädagogen, Germanisten, Redakteure und angehende Autoren, Hamburg 2000.
Stickel-Wolf, Ch. / Wolf, J.: Wissenschaftliches Arbeiten und Lerntechniken. Erfolgreich studieren – gewusst wie!, Wiesbaden 2005.
von Tippelskirch, Ingrid (Hrsg.). Kreatives Lesen und Schreiben. Ein Beitrag des Modellversuchs Schulkultur. (= Schriftenreihe des Landesinstituts für Pädagogik und Medien 15), Saarbrücken 1993.

Materiały z niemieckojęzycznych gazet i czasopism.

PNJN Konwersacje

Armbruszt, Krisztina: Sprich mit! Hep Verlag 2013.
Baier, Gabi/ Dittrich: Język niemiecki. Poziom B2. Cornelsen/Edu 2008.
Dayum, Suzanne: 55 kommunikative Spiele: Deutsch als Fremdsprache. Klett 2012.
Koithan, Ute u.a.: Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2. Langenscheidt 2013.
Perlmann-Balme, Michaela, Schwalb, Susanne, Weers, Dörte: Em Neu. Brückenkurs: Deutsch als Fremdsprache (Niveaustufe B2, C1), Hueber 2008
Schatz, Heide u.a.: Fertigkeit Sprechen. Langenscheidt 2006.
Storch, Günther; Eichheim, Hubert: Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch. Testbuch, Lektor Klett 2003. 
Wagner, Anna: Deutsch: sprechen ohne Probleme. Wagros 2003.

Materiały z niemieckojęzycznych gazet i czasopism.

PNJN Ćwiczenia z tekstem

Adamzik, K.; Krause, W. D. (Hrsg.): Text-Arbeiten. Textsorten im fremd- und muttersprachlichen Unterricht an Schule und Hochschule, Tübingen 2005.
Antos, G.; Tietz, H. (Hrsg.): Die Zukunft der Textlinguistik. Traditionen, Transformationen, Trends. (= Germanistische Linguistik 188). Tübingen 1997.
Brinker, K.: Linguistische Textanalyse: Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin 1992.
Fix, U. et al.: Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger : ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt a. Main 2002.
Heinemann, M.; Heinemann, W.: Grundlagen der Textlinguistik. Interaktion – Text – Diskurs, Tübingen 2002.
Michel, G.: Stilistische Textanalyse. Eine Einführung. Frankfurt a. Main 2001.
 

 

Literatura uzupełniająca

PNJN Pisanie

Brandt, E.: Rationeller Schreiben Lernen. Hilfestellung zur Anfertigung wissenschaftlicher (Abschluss-)Arbeiten, Baden-Baden 2002.
Eco, U.: Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt, Heidelberg 1993.
Ehlich, K.; Steets, A.(eds): Wissenschaftlich schreiben – lehren und lehren, Berlin / New York 2003.
Krämer, W.: Wie schreibe ich eine Seminar-, Examens- oder Diplomarbeit. 4. Aufl., Stuttgart / Jena 1994.
Narr, W.-D.; Stary, J. (eds.): Lust und Last des wissenschaftlichen Schreibens. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer geben Studierenden Tipps, Frankfurt a. Main 1999.
Nussbaumer, M.: Argumentation und Argumentationstheorie, Heidelberg 1995.
Starke, G.; Zuchewicz, T.: Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache, Frankfurt a. Main u.a. 2003.

Materiały własne prowadzących.

PNJN Konwersacje

Materiały własne prowadzących.

PNJN Ćwiczenia z tekstem

Rostek, E. M.: Deutsch-Lesetexte. Dla młodzieży szkolnej studentów i nie tylko... (część 1), Poznań 1995.
Rostek, E. M.: Deutsch-Lesetexte. Dla młodzieży szkolnej studentów i nie tylko... (część 2), Poznań 1995.
Rostek, E. M.: Deutsch. Repetytorium tematyczno-leksykalne (1-3), Poznań 1999.
Van Eunen, K.; Moreau, J.; de Nys, F.; Wildenbeest, M.: Lesebogen. Fiktionale Texte mit Aufgaben, Langenscheidt 1990.

Materiały własne prowadzących

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Karolina Rapp (ostatnia modyfikacja: 03-09-2016 18:09)