SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego I
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-PN1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 12
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Gerda Nogal
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka niemieckiego I - Kurs podręcznikowy - Laboratorium 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego I - Ćwiczenia leksykalne - Laboratorium 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego I - Gramatyka praktyczna - Laboratorium 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nadrzędnym celem przedmiotów z tego modułu jest kształcenie i doskonalenie czterech głównych sprawności językowych: receptywnych (sprawności słuchania i czytania) oraz produktywnych (mówienia i pisania). Nadto sukcesywne podnoszenie kompetencji językowej poprzez doskonalenie aktywnej znajomości gramatyki, poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie poprawności i płynności wypowiedzi, zdolności interakcji językowej oraz świadomości kulturowej językowego obszaru docelowego.

W skład modułu wchodzą następujące przedmioty:

 1. Kurs podręcznikowy,
 2. Ćwiczenia leksykalne,
 3. Gramatyka praktyczna.

CELE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

KURS PODRĘCZNIKOWY

Celem tych zająć jest rozwijanie podstawowych, receptywnych i produktywnych sprawności językowych (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie), poszerzanie zasobu słownictwa i stopnia znajomości struktur gramatycznych języka docelowego, rozwijanie kompetencji interkulturowej.

ĆWICZENIA LEKSYKALNE

Mają na celu systematyczne poszerzanie i utrwalanie znajomości słownictwa języka niemieckiego z zakresu autentycznej, codziennej komunikacji językowej, rozwijanie receptywnej i produktywnej znajomosci struktur leksykalnych. Celowe będzie również opanowanie technik efektywnego przyswajania i zastosowania nowego słownictwa oraz kształcenie autonomii w nauce i zastosowaniu struktur leksykalno-gramatycznych języka docelowego.

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

W swej koncepcji zajęcia te zmierzają do opanowania struktur i regół gramatycznych języka docelowego, ich automatyzacji oraz przejscia do ich aktywnej znajomosci, tj. poprawnego zastosowania w tworzonych wypowiedziach ustnych i pisemnych.

 

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

KURS PODRĘCZNIKOWY, ĆWICZENIA LEKSYKALNE

Treści z zakresu: 1) ogólnej kompetencji poznawczej ogniskujące się na aktualnych zagadnieniach i obszarach życia codziennego oraz aspektach i rytuałach komunikacji międzyludzkiej. Ponadto elementy wiedzy 2) krajo- i kulturoznawczej docelowego obszaru językowego  ('Alltagslandeskunde und Kulturkunde').

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

 • Użycie rodzajnika
 • Rzeczownik – rodzaje deklinacji, tworzenie liczby mnogiej i rodzaj gramatyczny, nazwy krajów i ich mieszkańców – odmiana, dopełniacz nazw własnych i rzeczowniki złożone, homonimy, rekcja rzeczownika
 • Czasownik – odmiana nieregularna w czasie teraźniejszym i czasach przeszłych, homonimy czasownikowe, rekcja czasownika, strona bierna, tryb warunkowy i jego użycie w zdaniach, czasowniki złożone (rozdzielnie i nierozdzielnie)
 • Czasowniki modalne - ich znaczenie główne i poboczne, czasowniki modalnopodobne
 • Bezokolicznik z partykułą zu i bez partykuły zu
 • Negacja
 • Przymiotnik – użycie przymiotnikowe i przysłówkowe, rodzaje deklinacji, stopniowanie, rekcja przymiotnika
 • Przyimek i jego użycie

Metody kształcenia

 • Zastosowanie metod 1) podających – objaśnienie lub wyjaśnienie, 2) praktycznych – ćwiczenia przedmiotowe (utrwalajace, automatyzujace, produkcyjne), 3) problemowo-aktywizujących (dyskusja dydaktyczna, wplatanie aspektów wiedzy teoretycznej w komunikatywne, praktyczne ramy i konteksty zastosowania),
 • progresja materiału nauczania systematyczna i/lub sytuacyjna,
 • kształcenie ukierunkowane na strategiczność i autonomizację procesu nauki.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie słuchaczy do zajęć, rzetelne i systematyczne wywiazywanie się z nałożonych zadań, frekwencja. Ocenie podlega poziom opanowania poszczególnych partii materiału, ustne wypowiedzi w trakcie seminarium oraz pisemne kolokwia sprawdzające.

Literatura podstawowa

Ustalana każdorazowo przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

KURS PEDRĘCZNIKOWY

 1. Daniels, A./Dengler S., Mittelpunkt. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, Lehr- und Arbeitsbuch, London, Posen, Prag 2011
 2. Földeak, H.: Sag’s besser! Teil 1, Ismaning 2001
 3. Földeak, H.: Sag’s besser! Teil 2, Ismaning 2001 
 4. Vorderwülbecke, A., Stufen international. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene und Jugendliche. Lehr- und Arbeitsbuch 1 und 2, Stuttgart 2003
 5. Pasewalck, S./ Neidlinger, D., AusBlick 2, Ismaning 2012.
 6. Perlmann-Balme, M./ Schwalb, S., em neu. Brückenkurs, Ismaning 2006.

ĆWICZENIE LEKSYKALNE

 1. Apelt, M. L., Wortschatz und mehr: Übungen für die Mittel- und Oberstufe. Ismaning 1995.
 2. Buscha, A./Friedrich, K., Deutsches Übungsbuch: Übungen zum Wortschatz der deutschen Sprache. Leipzig 1996.
 3. Ferenbach, M./Schüßler, I., Wörter zur Wahl. Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. Stuttgart 2002.
 4. Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt 1991.
 5. Pasewalck, S./ Neidlinger, D., AusBlick 2, 3. Ismaning 2012.
 6. Ullmann, K./Loria, C.A., Das A und O. Deutsche Redewendungen. München 2008.

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

 1. Dreyer, Hilke; Schmidt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Max Hueber Verlag 2001.
 2. Eppert, Franz: Grammatik lernen und verstehen. München 1988.
 3. Hall, Karin; Scheiner, Barbara: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Max Hueber Verlag 1995.
 4. Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Berlin 2002.

 

Uwagi

Zakres tematyczny przedmiotów może sie zmieniać w zależnosci od koncepcji prowadzącego.


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-10-2016 15:12)