SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ćwiczenia fonetyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia fonetyczne
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-CFON
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Monika Schönherr
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zajęcia są adresowane do Studentów chcących utrwalić lub poprawić swoje kompetencje w zakresie fonetyki artykulacyjnej. Temu też podporządkowany jest program i układ kursu: Centralną częścią zajęć są praktyczne ćwiczenia fonetyczne obejmujące cechy artykulacyjne głosek niemieckich - z uwzględnieniem zjawiska interferencji z języka polskiego, praca nad wykształceniem prawidłowego akcentu wyrazowego i zdaniowego oraz intonacji, kontynuacja nauki wymowy słów obcojęzycznych itp.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności nabyte podczas kursu "Fonetyka Języka Niemieckiego" (semestr 1).

Zakres tematyczny

Ogólne reguły artykulacji niemieckich samogłosek i spółgłosek.

Podstawowe zasady prozodii języka niemieckiego (akcent,intonacja).

Automatyzacja poprawnej wymowy trudnych głosek min. przez zastostowanie ćwiczeń imitacyjnych, ćwiczeń zawierających opozycje fonologiczne itp.

 

 

Metody kształcenia

Metody podające (objaśnienia, opis), metody eksponujące (nagrania audiowizualne), metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest systematyczna i aktywna obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z prac kontrolnych/kolokwium, testu transkrypcyjnego, a także z czytania i wypowiedzi ustnych w czasie zajęć.

Literatura podstawowa

Cauneau, Ilse: Hören, Brummen, Sprechen. Angewandte Phonetik im Unterrichtsfach Deutsch als Fremdsprache. Handbuch + Begleitheft + Audiokassette, München 1994.

Dieling, Helga / Hirschfeld,Ursula: Phonetik lehren und lernen, Berlin 2000.

Dieling, Helga: Phonetik im Fremdsprachenunterricht Deutsch, Berlin 1992.

Frey, Evelyn: Kursbuch Phonetik. Lehr- und Übungsbuch + 2 CDs, Ismaning 1996.

Hirschfeld, Ursula / Reinke, Kerstin / Stock, Eberhard: Phonothek intensiv – Aussprachetraining, Berlin / München 2007.

Kreuzer, Ursula / Pawlowski, Klaus: Deutsche Hochlautung. Praktische Aussprachelehre, München 1993.

Morciniec, Norbert / Prędota, Stanisław: Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa 2005.

Rausch, Rudolf / Rausch, Ilka: Deutsche Phonetik für Ausländer, Leipzig 1998.

Schiemann, Endrik / Bölck, Martina: Hören – Sprechen – Richtig schreiben. Übungsprogramm zu Phonetik und Rechtschreibung für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache, Stuttgart 2003.

Stock, Eberhard: Deutsche Intonation, Berlin 1996.

Widera, Christina: Zur Reduktion von Vokalen, Göttingen 2002.


(oprac. dr Ewa Szarek)

Literatura uzupełniająca

Altmann, Hans / Ziegenhain / A. Ute: Prüfungswissen Phonetik, Phonologie und Graphemik, Göttingen 2010.

Behme-Gissel, Helma: Deutsche Wortbetonung: Ein Lehr-und Übungsbuch, München 2005.

Hirschfeld, Ursula / Stock, Eberhard / Krech, Eva-Maria / Anders, Lutz Christian: Deutsches Aussprachewörterbuch, Berlin / New York, NY 2009.

Reinke, Kerstin / Hirschfeld, Ursula: 33 Aussprachespiele mit Tipps und Tricks für die Aneignung einer guten Aussprache im Unterricht DaF, Stuttgart 2009.

Das Aussprachewörterbuch – Duden – Band 6, Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich 2005.


(oprac. dr Ewa Szarek)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Monika Schönherr (ostatnia modyfikacja: 08-09-2016 21:59)