SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ćwiczenia gramatyczne I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia gramatyczne I
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-CGI
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Piotr Krycki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • opanowanie teorii przerabianego materiału
 • umiejętne zastosowanie go w strukturach języka
 • opanowanie konstrukcji gramatycznych oraz ich automatyzacja

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 • Styl rzeczownikowy i czasownikowy
 • Imiesłowy, gerundivum
 • Rekcja czasownika
 • Rekcja rzeczownika
 • Rekcja przymiotnika

Metody kształcenia

 • metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie,
 • metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe,
 • metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, testów.

Literatura podstawowa

 1. Dreyer, Hilke; Schmidt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Max Hueber Verlag 2001.
 2. Eppert, Franz: Grammatik lernen und verstehen. München 1988.
 3. Hall, Karin; Scheiner, Barbara: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Max Hueber Verlag 1995.
 4. Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Berlin 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Duden: Die Grammatik. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. (7. Aufl.) 2005.
 2. Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik. München 2004.
 3. Götze, Weida; Hess-Lüttig, Erne: Grammatik der deutschen Sprache. Bertelsmann 1999.
 4. Kessel, Katja; Sandra Reimann: Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache. Tübingen 2005.
 5. Sommerfeldt, Karl-Ernst; Starke, Günter: Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1998.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 14-07-2016 15:36)