SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sprawności zintegrowane - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sprawności zintegrowane
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-INT- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Monika Hernik-Młodzianowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot oferuje studentom ćwiczenie podstawowych sprawności językowych takich jak: mówienie, czytanie i słuchanie oraz pisanie.

Oprócz tego przedmiot ma na celu:

- poszerzenie wiedzy oraz słownictwa poprzez analizę i komentarz różnych tekstów autentycznych takich jak artykuły prasowe, audycje telewizyjne i internetowe, literatura itp; 
- opanowanie umiejętności budowania prezentacji zagadnienia lub artykułu; swobodnego wypowiadania się na dany temat, argumentacji oraz udziału w dyskusji;

- praca nad fotografiami, artykułami prasowymi, reportażami radiowymi i telewizyjnymi, materiałami związanymi z gramatyką i kulturą w celu doskonalenia wypowiedzi ustnej i pisemnej;

- zastosowanie w praktyce autentycznego aktu komunikacyjnego, obejmującego wszystkie cztery sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie;

- przygotowanie do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

- tematyka związana z życiem codziennym 

- zawód i praca zawodowa

- tematyka związana z aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi i gospodarczymi 

- tematyka związana z krajami niemieckojęzycznymi 

Metody kształcenia

Metoda sytuacyjna, metoda przypadków, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, giełda pomysłów, dyskusja (panelowa, okrągłego stołu, wielokrotna);

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, testów oraz dostarczenie zadań domowych – prac pisemnych.

Literatura podstawowa

Aktiv lesen!: Methodentraining für die Arbeit mit Sachtexten / erarb. von Ida Hackenbroch-Krafft und Evelore Parey ; hrsg. von Johannes Diekhans. - Paderborn : Schöningh, cop. 2004.

Argumentieren ohne Probleme: pro & contra Themen / Ewa Maria Rostek. - Poznań : "Wagros", cop. 2007.

Deutsch: ćwiczenia tematyczne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... / Małgorzata Rogalska. - Poznań : "Wagros", cop. 2004. 

Deutsch: sprechen ohne Probleme / Anna Wagner. - Poznań : "Wagros", cop. 2003.   

Deutsch im interkulturellen Dialog B2 / Ružena Kozmová [et al.]. - Plovdiv : Lettera Verlag, 2009.

Dreimal Deutsch: in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz / von Uta Matecki ; unter Mitarb. von Stefan Adler. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2000.

Eurolingua Deutsch: Einstufungstest mit Lösungsschlüssel / [von Christina Kuhn]. - Berlin : "Cornelsen", cop. 1999. 

Fertigkeit Hören/ Barbara Dahlhaus. - Berlin : Langenscheidt, cop. 1994.

Fertigkeit Lesen/ Gerard J. Westhoff. - Berlin : Langenscheidt, cop. 1997.

Fertigkeit Schreiben/ Bernd Kast ; unter Mitarb. von Eva-Maria Jenkins. - Berlin : Langenscheidt, cop. 1999.

Fertigkeit Sprechen/ Heide Schatz unter Mitarb. von Eva-Maria Jenkins sowie Gabriele Neuf-Münkel und Regine Roland. - Berlin : Langenscheidt, cop. 2006. 

Hörverstehen : 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen / Claudia Wiemer, Dietrich Eggers, Gabriele Neuf. - 2. Aufl. - Ismaning : Max Hueber Verlag, 2001.

Idial für Polen: Deutsch für polnischsprachige Studenten B2 / Tadeusz Zuchewicz, Zbigniew Adaszyński, unter Mitarb. von Joanna Zuchewicz. - Zielona Góra : SandMedia, 2009. 

Landeskunde Deutschland: von der Wende bis heute : Daten, Texte, Aufgaben : für Deutsch als Fremdsprache : aktualisierte Fassung 2005/2006 / Renate Luscher. - München : Verlag für Deutsch, 2005. 

Mit Spielen Deutsch lernen: Spiele und spielerische Übungsformen für den Unterricht mit ausländischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen / Anne Spier ; mit Zeichnungen von Wiebke Wagenführ und einem Vorwort von Richard Göbel. - [11. Aufl.]. - Berlin : Cornelsen Scriptor, 2002.

Artykuły z gazet i czasopism niemieckojęzycznych typu: "Der Spiegel", "Unispiegel", "FAZ" itp. 

Literatura uzupełniająca

Wg bieżacych potrzeb, każdorazowo ustalana przez prowadzącego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-09-2016 12:45)