SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ćwiczenia leksykalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia leksykalne
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-LEX
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Paweł Truszkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Pogłębienie wiedzy z zakresu znajomości słownictwa języka niemieckiego z zakresu autentycznej, codziennej komunikacji językowej, rozwinięcie i pogłębienie kompetencji w obszarze receptywnej i produktywnej kompetencji leksykalnej.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Praca na zajęciach opierać się będzie o autentyczne teksty pochodzące z aktualnej prasy niemieckojęzycznej w wersji papierowej / on-line. Ćwiczenia oparte o analizę leksykalną najnowszych tekstów (w tym „fraktalnych”) pokazującą zmieniający się zbiór słownictwa związany z nowymi trendami Mainstreamowymi, sytuacją geopolityczną itp. Udział w zajęciach pogłębia i rozwija również wiedzę ogólną słuchaczy koncentrując się na języku niemieckim i krajach z niemieckiego obszaru językowego we współczesnym świecie.

Metody kształcenia

dyskusja, opis klasyfikujący, praca indywidualna i w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie: przygotowanie i aktywność w trakcie zajęć (50% oceny), pisemne i ustne kolokwia sprawdzające (50% oceny).

Literatura podstawowa

Apelt, M. L., Wortschatz und mehr: Übungen für die Mittel- und Oberstufe. Ismaning 1995.
Buscha, A./Friedrich, K., Deutsches Übungsbuch: Übungen zum Wortschatz der deutschen Sprache. Leipzig 1996.
Ehlen, W., Deutsch: ein Sprach- und Übungsbuch: Wortlehre, Satzlehre, Zeichensetzung: Rechtschreibung, Stilbildung, Aufsatzlehre: indogermanische Sprachfamilie, Formen der Dichtung, Wörterschlüssel. Köln 1971.
Ferenbach, M./Schüßler, I., Wörter zur Wahl. Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. Stuttgart 2002.
Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt 1991.
Pasewalck, S./ Neidlinger, D., AusBlick 2, 3. Ismaning 2012.
Ullmann, K./Loria, C.A., Das A und O. Deutsche Redewendungen. München 2008.

Literatura uzupełniająca

wg bieżących potrzeb

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Paweł Truszkiewicz (ostatnia modyfikacja: 13-07-2016 18:26)