SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o krajach niemieckojęzycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o krajach niemieckojęzycznych
Kod przedmiotu 08.9-WH-FGP-WK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Paweł Truszkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie aktualnych faktów i danych oraz pogłębienie wiedzy z zakresu współczesnej kultury, geografii, aktualnych wydarzeń poszczególnych krajów niemieckojęzycznych: landów Niemiec, Austrii i Szwajcarii z uwzględnieniem Lichtensteinu i Luxemburga.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Poprzez dostarczanie studentom wiedzy o najważniejszych typowych dla obszaru niemieckojęzycznego zjawisk z dziedziny polityki, życia społecznego oraz kulturalnego krajów niemieckojęzycznych, rozwijania jest ich kompetencja kulturowa. Zjawiska te omawiane są w aspekcie interkulturowym, co ma umożliwić studentom wgląd w specyfikę ich własnej kultury oraz rozwijanie własnej kulturowej kreatywności. Założeniem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych oraz wyczulenie ich na konieczność ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy. Podczas zajęć omówione zostaną też charakterystyczne cechy Austrii i Szwajcarii oraz poszczególnych krajów związkowych Niemiec oraz Lichtensteinu i Luxemburga, ich atrakcje kulturowo-turystyczne, gospodarka, styl życia, aktualne trendy. Podstawę zajęć stanowią najnowsze dane i informacje zaczerpnięte z rządowych portali informacyjnych. Innym ważnym celem tych zajęć jest rozwijanie kompetencji językowej przez intensyfikację zajęć praktycznych.

Metody kształcenia

wykład-opis, dyskusja, opis klasyfikujący, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie: ocena przygotowanej prezentacji w Power Poincie (40% oceny), ocena przygotowanego referatu 40% oceny), aktywny udział w zajęciach (20% oceny).

Literatura podstawowa

Bubner F., Transparente Landeskunde, 2000.

Deutschland. Tatsachen und Zahlen, Bonn 2002.

Gaidosch U., Müller C., Zur Orientierung. Basiswissen Deutschland, 2006.

Goethe Institut, Landeskunde deutschsprachiger Länder, 1998.

Kaufmann S., Rohrmann L., Szablewski-Çavus P., Orientierungskurs Deutschland. Geschichte, Kultur, Institutionen, 2006.

Koppensteiner J., Österreich. Ein landeskundliches Lesebuch, 2007.

Luscher R., Landeskunde Deutschland 2010. Von der Wende bis heute. Für Deutsch als Fremdsprache. Daten - Texte - Aufgaben (Lernmaterialien), München 2012.

Seel H., Deutschland In Europa – Europa in Deutschland, Bonn 1995.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

Strony internetowe poszczególnych państw niemieckojęzycznych, krajów związkowych Austrii i Niemiec oraz kantonów szwajcarskich.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Paweł Truszkiewicz (ostatnia modyfikacja: 13-07-2016 18:37)