SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawstwo
Kod przedmiotu 09.0-WH-FGP-CSL
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ćwiczenia specjalizacyjne stanowią uzupełnienie seminarium licencjackiego (literaturoznawczego). Zajęcia wspomagają pisanie pracy licencjackiej w ramach równoległego seminarium z danej dziedziny. Celem przedmiotu jest mi.in. rozwój kompetencji uczestników w zakresie obranej specjalizacji, przyswojenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i metodologicznej z zakresu wybranej dyscypliny naukowej oraz uzupełnienie niezbędnej wiedzy historycznej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

  • teorie istotne dla badań naukowych wybranej dyscypliny
  • analiza istotnych zagadnień z dziedziny literaturoznawstwa

 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, opis wyjaśniający i systematyzujący (prezentacja w power point), dyskusja panelowa, etc.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pytania kontrolne sprawdzające stopień opanowania materiału, krótkie statementy/dłuższe wypowiedzi sprawdzające suwerenność w prezentacji poglądów oraz poprawność merytoryczną i/lub zaliczenie pisemne, obecność na zajęciach.

Literatura podstawowa

Literatura zgodna z profilem zajęć i propozycją prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

Literatura zgodna z profilem zajęć i propozycją prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-09-2016 11:29)