SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język rosyjski w branży turystycznej I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język rosyjski w branży turystycznej I
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRSP-TUR1-K-S14_genT0HA7
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Po ukończeniu cyklu ćwiczeń student powinien opanować rosyjskie słownictwo branżowe zgodnie z zakresem tematycznym przedmiotu.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Powitanie turystów na lotnisku/dworcu. Zakwaterowanie w hotelu/kompleksie turystycznym. Organizacja hotelu. Usługi hotelowe. Żywienie.

Metody kształcenia

Rozumienie ze słuchu, praca z tekstem, metoda sytuacyjna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach, zaliczenia przewidzianych prac domowych oraz pozytywnych ocen z testów kontrolnych.

Literatura podstawowa

  1. Obłąkowska-Galanciak I., Jeglińska B., Język rosyjski w turystyce, Olsztyn 2002.
  2. Вохмина Л. Л., Русский – Экзамен – Туризм 0, Москва 2007.

Literatura uzupełniająca

1. Materiały autentyczne, zasoby internetowe.

Uwagi

Przedmiot prowadzony w języku rosyjskim i polskim.


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 17-07-2016 13:51)