SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język biznesu I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język biznesu I
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRSP-BIZ1-K-S14_gen0ZDKQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie podstawowego słownictwa i konstrukcji gramatycznych potencjalnie występujących w realnych sytuacjach, odzwierciedlających problemy dotyczące rosyjskiego biznesu, z którymi może się spotkać przedsiębiorca-obcokrajowiec. Przybliżenie mentalności rosyjskiego partnera biznesowego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Tematyka zajęć dotyczy nieskomplikowanych sytuacji komunikatywnych, takich jak: rozmowa kwalifikacyjna; formy etykiety służbowej: zawieranie znajomości, oficjalne formy zwracania się do partnera biznesowego; rozmowa telefoniczna; pozyskiwanie nowych kontaktów biznesowych (networking); rozwiązywanie kwestii spornych w firmie; badanie rynku; rozmowa z potencjalnym klientem; wyjazd służbowy; konferencja dla przedstawicieli handlowych; sytuacja kryzysowa w firmie: jak dojść do kompromisu; odzyskiwanie długu; inwestycje i rynek pracy; czy opłaca sie rejestrować  znak towarowy; jak pozyskać inwestora; zaprezentować siebie i nauczyć się czegoś od innych – warunki uczestnictwa w międzynarodowych wystawach i targach; firmie grozi bankructwo – poszukiwanie wyjścia z sytuacji.

Metody kształcenia

Praca z książką (z podręcznikiem, praca z oryginalnym tekstem publicystycznym z prasy rosyjskiej – indywidualna i w zespole), pogadanka, metoda sytuacyjna, metody ćwiczebne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

  1. I. Kabyszewa, K. Kusal, Rosyjski język biznesu w 30 dni, cz. 1-2, Warszawa 2003.
  2. L. Jochym-Kuszlikowa, E. Kossakowska, Słownik rosyjsko-polski. Biznes i gospodarka, Warszawa 2008.
  3. J. Siskind, Русский язык в бизнесе, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. N. Bondar, S. Chwatow, Бизнес-контакт. Komunikacja biznesowa po rosyjsku, cz. 1-2, Warszawa 2010.
  2. С.А. Хавронина, Л.П. Клобукова, И.В. Михалкина, Курс для деловых людей: Финансы; Банки, Москва 1993.
  3. L. Fast, Biznesmeni mówią po rosyjsku dla średnio zaawansowanych, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2016 19:39)