SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA3-Ć-S14_pNadGenY08DC
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Tomasz Pusiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka angielskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2+/B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

 1. Nauka i praca - system i organizacja studiów, życie studenckie, ubieganie się o pracę oraz umiejętność pytania o powyższe; Curriculum Vitae, rozmowa kwalifikacyjna.
 2. Czas wolny i zainteresowania - hobby, kultura i sztuka, wolontariat oraz umiejętność szukania informacji w źródłach anglojęzycznych.
 3. Problemy i ich rozwiązywanie - opis problemu, prośba o pomoc, udzielanie rad oraz reakcja na powyższe; opis procesu (jak coś wykonać), DOs and DON'Ts; zdrowie i choroba.

Metody kształcenia

Praca z tekstami źródłowymi, prasowymi i wypowiedziami internetowymi; metoda komunikacyjna; dyskusja, dialog, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej ( testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego.

Literatura podstawowa

 1.  Latham-Koenig, C. New English File. OUP, Oxford, 2006.
 2. Soars, L and J. Headway Intermediate Fourth. OUP, Oxford, 2009
 3. Swan, M., Walter, C. The New Cambridge English Course. Cambridge University Press, 1993.
 4. Cunningham, S., Moor, P. The New Cutting Edge. Pearson Education, 2005
 5. Haines, S and Stewart, B. Landmark. Oxford University Press, 2000

Literatura uzupełniająca

 1. Murphy, R. English Grammar In Use, Second Edition, CUP, Cambridge,1994
 2. Swigon, R. Tematyczny słownik polsko-angielski. Enset, 2011
 3. Osuchowska, D. English at Work An English-Polish Dictionary of Selected Collocations. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
 4. www.en.wikipedia.org
 5. www.thefreedictionary.com

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez mgr Tomasz Pusiak (ostatnia modyfikacja: 08-09-2016 15:09)