SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konflikty społeczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konflikty społeczne
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-KSP-Ć 1-S14_pNadGen0926M
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Lilla Młodzik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazać teorię zjawiska konfliktów społecznych (przedstawienie istoty konfliktu społecznego i mechanizmów determinujących wybuch, przebieg i zakończenie sytuacji konfliktowej; wskazanie na znaczenie i rolę konfliktów w społeczeństwie wraz z ukazaniem konfliktogennego charakteru struktury społecznej; omówienie funkcji i dysfunkcji konfliktów społecznych) oraz przykłady różnorodnych konfliktów występujących we współczesnym świecie.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Geneza teorii i współczesne teorie konfliktów 2. Pojęcie konfliktu społecznego 3. Typologie definicji konfliktów społecznych 4. Ujęcia konfliktów społecznych 5. Modele dynamiki konfliktów 6. Fazy przebiegu procesu konfliktu 7. Sprzeczności i napięcia społeczne jako przyczyny konfliktów 8. Wrogość, agresja i walka istotą sytuacji konfliktowej 9. Czynniki intensyfikujące przebieg konfliktu 10. Metody i sposoby rozwiązywania konfliktów 11. Kierowanie konfliktem i „oswajanie” konfliktu 12. Społeczne i strukturalne uwarunkowania konfliktów 13. Konflikt a zmiana społeczna 14. Panorama współczesnych konfliktów społecznych.

Metody kształcenia

Analiza tekstów źródłowych, dyskusja wokół literatury polemicznej, praca pisemna; 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach (30% wartości oceny); analiza literatury na zajęciach (20%) i praca pisemna (50% wartości oceny)

Literatura podstawowa

1.             Barnaszewski B., Źródła kryzysów i konfliktów. Uwarunkowania stymulujące społecznie kryzysy i konflikty  wewnętrzne oraz transgraniczne, Toruń 2011

2.             Nye J., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009

3.             Coser L., Funkcje konfliktu społecznego, Kraków 2009

4.             Jakubowska U., Skarżyńska K., Wasilewski J, Konflikty międzygrupowe, Warszawa 2007

5.             Konflikty współczesnego świata, red. G. Ciechanowski, J. Sielski , Toruń 2006

6.             Kubiak K., Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, Warszawa 2005

7.             Golec A., Konflikt polityczny – myślenie i emocje. Raport z badania polskich polityków, Warszawa 2002

8.             Agresja – konflikt – społeczeństwo, red. H. Pietrzak, Tyczyn 2000.

9.             Chełpa, S., Witkowski, T., Psychologia konfliktów, Warszawa 1999

10.         Lipset, S.M., Homo politicus, Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995

11.         Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, Warszawa 1993

12.         Dana D., Rozwiązywanie konfliktów, Warszawa 1993

13.         Macek I., Konflikty społeczne, Wrocław 1993

14.         Pietrzak H., Agresja indywidualna i zbiorowa w sytuacji napięć i konfliktów, Rzeszów 1992

15.         Dąbrowski, P., Praktyczna teoria negocjacji, Warszawa 1991

Literatura uzupełniająca

1.             Łoś R., Reginia-Zacharski J., Konflikty zbrojne, Warszawa 2010

2.             Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009 Wydarzenia-konflikty-procesy, Poznań 2009

3.             Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, red. Kamil Janicki, Warszawa 2009

4.             Münkler H., Wojny naszych czasów, Kraków 2004

5.             Sztumski J., Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania, Częstochowa 2000.

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:02)