SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia polityczna Polski XX wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia polityczna Polski XX wieku
Kod przedmiotu 08.3-P-WH-PP-HPP 2-Ć-S14_pNadGen43YM5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zadaniem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o najważniejszych przemianach politycznych XX wieku w Polsce, które doprowadziły do ukształtowania współczesnych granic, ideologii i systemu politycznego, w tym zwłaszcza przemian ustrojowych w II RP, PRL oraz III RP. Uzyskanie rzetelnej wiedzy historycznej, rozumienie procesów historycznych, dokonywanie oceny wydarzeń historycznych i ich wzajemnych relacji, dostrzeganie związków historii i współczesności.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Ćwiczenia:

1. Zajęcia organizacyjne: zapoznanie studentów z zasadami obowiązującymi podczas ćwiczeń z przedmiotu. Szczegółowe omówienie programu zajęć i warunków uzyskania zaliczenia

2. Społeczeństwo polskie na przełomie XIX/XX wieku

3. Sprawa polska podczas I wojny światowej.

4. Powstanie II Rzeczypospolitej. Walka o granice i umocnienie państwa polskiego w latach 1918-1921.

5.  Rządy parlamentarne 1921-1926. Konstytucja marcowa

6.  Rządy autorytarne 1926-1935. Konstytucja kwietniowa

7.  Rządy sanacji 1935-1939

8.  Polityka wyznaniowa i narodowościowa II RP

9.  Polityka zagraniczna II RP: koncepcje i praktyka

10.  Agresja niemiecka i radziecka na Polskę w 1939 roku – początek II wojny światowej

11.  Polskie Państwo Podziemne

12.  Polityka rządów emigracyjnych w latach II wojny światowej

13.  Polacy w kraju i na frontach II wojny światowej

 

Wykłady:

1. Sprawa polska na konferencjach Wielkiej Trójki

2. Polska po II wojnie światowej – bilans i konsekwencje wojny

3.  Polska w okresie tzw. „demokracji ludowej” 1945-1947

4. Stalinizm w Polsce 1948-1956.

5.  Polityka wyznaniowa władz partyjno-państwowych w latach 1945-1956

6.  Polityka władz partyjno-państwowych wobec ludności rodzimej w latach 1945-1956

7. „Polski Październik” 1956 roku. Walki frakcyjne w PZPR

8. Walki frakcyjne w PZPR

9. „Wydarzenia Marcowe” 1968 roku

10. Wydarzenia Grudniowe 1970 roku

11.  Polityka „przyspieszonego” i „dynamicznego” rozwoju 1971-1975

12.  Wydarzenia 1976 roku i ich następstwa

13. Od narodzin „Solidarności” do stanu wojennego.

14. „Okrągły stół”. Wybory do Sejmu i Senatu w czerwcu 1989 roku i ich konsekwencje

15. Transformacja systemu politycznego i gospodarczego Polski.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny; ćwiczenia to głównie analiza tekstów źródłowych, konfrontowanie opracowań monograficznych oraz syntetycznych z tekstami źródłowymi, analiza map, ikonografii i fragmentów filmów dokumentalnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin ustny (50% wartości oceny); zaliczenie ćwiczeń na podstawie pisemnego testu (50% wartości oceny).

Literatura podstawowa

Dudek A., (2002), Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków

Friszke A., (2003), Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa

Paczkowski A., (1996), Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa

Roszkowski W., (2002), Historia Polski 1914-2001, Warszawa

Sowa A., (2011),  Historia polityczna Polski 1944-1991, Warszawa 

Watt R. M., (2005), Gorzka chwała. Polska i jej los 1918-1939, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Albert A. (W. Roszkowski), (1991), Najnowsza historia Polski 1918-1980, wyd. Puls, Londyn

Czubiński A., (1998), Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Poznań

Dudek A. (red.), (2003), Stan wojenny w Polsce 1981-1982, Warszawa

Dudek A., Gryz R., (2003), Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), wyd. Znak, Kraków

Eisler J., (1991), Marzec 1968. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa

Eisler J., (1992), Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa

Friszke A., (1994), Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn

Garlicki A., (1989), Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej, wyd. KAW, Warszawa

Ihnatowicz I., (1988), Społeczeństwo polskie 1864-1914, wyd. KAW, Warszawa

Jarosz D., (2002), Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa

Karpiński J., (1989), Polska w odcinkach 1944-1988, Londyn

Kawalec K., (1996), Roman Dmowski, Warszawa

Kersten K., (1993), Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944-1956, Londyn

Landau Z., Roszkowski W., (1995), Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa

Mackiewicz S. (Cat), (1990), Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., Warszawa

Michalak R., Piasecki A. K., (2003), Historia polityczna Polski 1952-2002, wyd. Tęcza, Łódź

Nitschke B., (1999), Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945-1949, Zielona Góra

Osękowski C. (red.), (2000), Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce, Zielona Góra

Pajewski J. (1978), Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa

Pajewski J., (1995), Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Kraków

Pobóg-Malinowski W., (1990), Najnowsza historia polityczna Polski. T. II: 1914-1939, wyd. Graf, Gdańsk

Roszkowski W., (2003), Najnowsza historia Polski, t. 1- 3, Warszawa

Schramm T., (1989), Wygrać Polskę 1914-1918, wyd. KAW, Warszawa

Suleja W., (2004), Józef Piłsudski, wyd. Ossolineum, Wrocław

Wereszycki H., (1990), Historia polityczna Polski 1864-1918, wyd. Ossolineum, Wrocław

Zaremba P., (1991), Historia Dwudziestolecia (1918-1939), wyd. Ossolineum, Wrocław

Żaryn J., (2003), Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa

Uwagi

Wykłady i ćwiczenia stanowią jedną, uzupełniającą się całość; wykład stanowi wprowadzenie, natomiast ćwiczenia służą pracy nad tematem przy użyciu różnych źródeł (nośników) wiedzy.


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:04)