SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do nauki o państwie i prawie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do nauki o państwie i prawie
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-WPP-Ć 2-S14_pNadGen07H4E
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Beata Springer
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozumienie zasad funkcjonowania państwa oraz funkcjonowania prawa  poprzez jego organy.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. System polityczny w ogólności; 2. Głowa państwa; 3. Zgromadzenia; 4. Władza wykonawcza; 5. Szczególne kompetencje organów centralnych; 6. Kreowanie organów przedstawicielskich; 7. Zachowania wyborcze; 8. Polityka partii; 9. Systemy partyjne; 10. Procesy decyzyjne w polityce; 11. Uprawnienia represyjne państwa; 12. Elity polityczne; 13. Opinia publiczna; 14. Kultura polityczna; 15. Koncepcja demokratycznego państwa prawnego; 16. Globalizacja i rola państwa dobie wspólnot międzynarodowych.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, pokaz multimedialny, konwersacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

 1. P. Bała, A. Wielomski, Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce, Warszawa 2011
 2. R. Tokarczyk, Współczesna kultura prawna, Warszawa 2010;
 3. L. Kuciński, Nauka o państwie i prawie, Warszawa 2008;
 4. J. Muszyński, podstawy nauki o polityce, państwie i prawie, Toruń 2007;
 5. A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006;
 6. S. D. Tansey, Nauki polityczne, Warszawa2006;
 7. J. Krukowski Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2004;
 8. L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie I prawie, Lublin 2003;
 9. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Podręcznik akademicki, pod red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2002;
 10.  L. Dubel, A. Korybski, Z. Markwart, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Kraków 2002;
 11. Etyka i polityka, pod red. E. M. Marciniak, T. Mołdawy, K. A. Wojtaszczyka, Warszawa 2001;
 12. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. I-III, Poznań 2000;
 13.  N. Frei, Państwo wodzowskie, Warszawa 2000;
 14. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1995;
 15. R. Konieczny, Systemy polityczne wybranych demokracji zachodnich, Gdańsk 1995;
 16. Państwo w społeczeństwie, pod red. A. Pawłowskiego, zielona Góra 1995.
 17. Partie i systemy partyjne państw wysoko rozwiniętych, pod red. J. Iwanka, Katowice 1994;
 18. K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. I-II, Warszawa 1993;
 19. K. Wojtaszczyk, Współczesne systemy polityczne, Warszawa 1992;
 20. W. Skrzydło, Ustrój polityczny Francji, Warszawa 1992;

 

Literatura uzupełniająca

 1. K. Cebula, R. Zendrowicz, Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie, Warszawa 2011;
 2. L. Dubel, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce, Warszawa 2011;
 3. S. Sagan, V. Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym, Warszawa 2010;
 4. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, pod red. B. Szmulika, Warszawa 2007;
 5. Nauka o państwie pod red. P. Kaczorowskiego, Warszawa 2006;
 6. P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2005;
 7. S. Wronkowska, M. Zmierczak, Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Warszawa 2005;
 8. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004;
 9. Nauka o państwie i polityce, pod red. J. Tymanowskiego, Warszawa 2003.
 10. P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2003;
 11. K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2002;
 12. E. Zieliński, Wstęp do nauki o państwie i polityce, Warszawa 2001;
 13. E. Zieliński Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2001;
 14. A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa. Podstawowe pojęcia nauki o władzy, państwie i prawie w perspektywie Unii Europejskiej, Toruń 2000;
 15. J. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994;

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:07)