SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Myśl polityczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Myśl polityczna
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-MPL-Ć-S14_pNadGen2E6DX
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ryszard Rauba
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

W zakresie wiedzy celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z rozwojem myśli politycznej od starożytności do XX stulecia poprzez poznanie twórczości najwybitniejszych pisarzy politycznych oraz propagowanych przez nich idei. Studenci powinni zrozumieć interdyscyplinarny charakter politologii oraz zależności pomiędzy głównymi jej subdyscyplinami, pojąć rolę refleksji politologicznej w kształtowaniu stosunków społeczno-gospodarczych oraz relację politologii do innych nauk społecznych. W zakresie umiejętności i nawyków celem przedmiotu jest ukształtowanie w świadomości słuchaczy nawyków samodzielnego zdobywania wiedzy i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Student powinien doskonalić umiejętność czytania i samodzielnej interpretacji opracowań naukowych z dziedziny politologii oraz tekstów źródłowych, związanych z problematyką myśli politycznej, a także umiejętność formowania własnych ocen i uzasadniania ich. W zakresie kompetencji społecznych student powinien rozwijać przekonanie o konieczności czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, myślenia i działania w sposób kreatywny, zajmowania postawy negatywnej wobec ideologii totalitarnych, jako sprzecznych z humanistyczną tradycją europejską i etyką chrześcijańską.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Myśl polityczna  Platona.
 2. Myśl polityczna  Arystotelesa.
 3. Myśl polityczna  Marka Tuliusza Cycerona.
 4. Myśl polityczna  Dantego Alighieri.
 5. Myśl polityczna  Marsyliusza  z Padwy.
 6. Myśl polityczna  Niccolo  Machiavellego.
 7. Myśl polityczna Tomasza Morusa.
 8. Myśl polityczna Tomasza Hobbesa.
 9. Myśl polityczna  Barucha (Benedykta) Spinozy.
 10. Myśl polityczna  Johna  Locke'a.
 11. Myśl polityczna  Monteskiusza.
 12. Myśl polityczna  J. J.  Rousseau.
 13. Myśl polityczna  Voltaire'a  (Woltera).
 14. Społeczne uwarunkowania rozwoju myśli politycznej w Europie w XIX i XX wieku.
 15. Wpływ filozofii G. W. Hegla na myśl polityczną XIX i XX w.
 16. Wpływ filozofii A. Comte i J. S. Milla na myśl polityczną XIX i XX w.
 17. Biografia i twórczość Karola Marksa. Główne założenia marksizmu.
 18. Wpływ filozofii F. Nietzsche na myśl polityczną XIX i XX w.
 19. Pojęcie katolickiej nauki społecznej. Kościół Katolicki w XIX i XX w.
 20. Nauczanie społeczne papieża Leona XIII i Piusa XI. Encykliki „Rerum novarum”, „Quadragesimo anno”.
 21. Nauczanie społeczne papieża Jana XXIII. Encykliki „Mater et magistra”, „Pacem in terris”.
 22. Nauczanie społeczne papieża Pawła VI. Konstytucja duszpasterska „Gaudium et spes”, encyklika „Populorum progressio”.
 23. Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II. Encykliki „Laborem exercens”, „Centesimus annus”.
 24. Nauczanie społeczne papieża Benedykta XVI. Encykliki „Deus caritas est”, „Caritas in veritate”.
 25. Rola marksizmu w życiu politycznym świata w XIX I XX w.
 26. Liberalizm w życiu politycznym świata w XIX i XX w.
 27. Konserwatyzm w życiu politycznym świata w XIX i XX w.

Metody kształcenia

Praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, praca z tekstem w grupie, samodzielna praca  z tekstem,  dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestniczenie w zajęciach (25% wartości oceny); zaliczenie kolokwium pisemnego (25%) oraz zdanie egzaminu ustnego (50% wartości oceny końcowej): prawidłowa odpowiedź na 2 pytania

Literatura podstawowa

 1. Marks K., Engels F., Manifest Komunistyczny, Warszawa 2011.
 2. Cyceron, O państwie. O prawach, przełożyła i objaśnieniami opatrzyła Iwona Żółtowska, Warszawa 2010.
 3. Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, red. Zbigniew Rau  i Maciej Chmieliński, Warszawa 2010.
 4. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Warszawa 2009.
 5. Kołakowski L., Główne nurty marksizmu, t. 1-3, Warszawa 2009.
 6. Machiavelli N., Książę, przełożył i objaśnieniami opatrzył Czesław Nanke, Warszawa 2009.
 7. Spinoza B., Traktaty. Etyka, przełożył oraz objaśnieniami opatrzył Ignacy Halpern, Warszawa 2009.
 8. Monteskiusz, O duchu praw, przełożył oraz objaśnieniami opatrzył Tadeusz Boy – Żeleński, Warszawa 2009.
 9. Rousseau J. J., Wyznania, przełożył oraz objaśnieniami opatrzył Tadeusz Boy – Żeleński, Warszawa 2009.
 10. Burke E., Rozważania o rewolucji we Francji, przełożyła i przypisami opatrzyła Dorota Lachowska, Warszawa 2008.
 11. Platon, Obrona Sokratesa, Kriton, Uczta, przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki, Warszawa 2008.
 12. Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, przekład Miłosz Habura, Natalia Orłowska, Dorota Stasiak, Warszawa 2007.
 13. Rousseau J. J., Umowa społeczna, Kęty 2007.
 14. Bartyzel J., Szlachta B., Wielomski A., Encyklopedia polityczna, T. 1, Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, Radom 2007.
 15. Popper K. R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, przeł. Halina Krahelska, Witold Jedlicki, Warszawa 2006.
 16. Friedman M. i R., Wolny wybór, (tłum.) Jacek Kwaśniewski, Sosnowiec 2006.
 17. Arystoteles, Polityka, przełożył, słowem wstępnym i komentarzem opatrzył Ludwik Piotrowicz, wstępem poprzedził Mikołaj Szymański, Warszawa 2006.
 18. Marsyliusz z Padwy, Obrońca pokoju, przeł. (z wł.) oprac. i wstępem poprzedził Władysław Seńko, Kęty 2006.
 19. Mill J. S., Utylitaryzm, słowo wstępne Tadeusz Kotarbiński, Warszawa 2005.
 20. Hobbes T., Lewiatan, przeł. (z ang.) Czesław Znamierowski, Warszawa 2005.
 21. Platon, Dialogi, przeł.  (z grec.) Władysław Witwicki, Warszawa 2004.
 22. Justyński J., Historia doktryn polityczno – prawnych, Toruń 2004.
 23. Strzeszewski C., Katolicka nauka społeczna, Lublin 2003.
 24. Platon, Państwo, przeł. (z łac.) wstępem i komentarzami opatrzył Władysław Witwicki, Kęty 2003.
 25. Alighieri  D., Monarchia, przełożył  (z wł.) wstępem i komentarzem opatrzył Władysław Seńko, Kęty 2002.
 26. Morus T., Utopia, Warszawa 1993.
 27. Locke J., Dwa traktaty o rządzie, przeł. (z ang.) wstępem i komentarzem opatrzył Zbigniew Rau, Warszawa 1992.
 28. Wolter, Traktat  o tolerancji, Warszawa 1988.
 29. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, przeł. (z grec.) wstępem i objaśnieniami opatrzył Ludwik Piotrowicz, Warszawa 1973. 

Literatura uzupełniająca

 1. Balibar E., Spinoza i polityka, przekład (z fr.) Andrzej Staroń, Warszawa 2009.
 2. Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, redakcja David Boucher, Paul Kelly, tłumaczenie Alicja Dąbrowska, Tomasz Sieczkowski, Kraków 2008.
 3. Schmitt C., Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa: sens i niepowodzenie politycznego symbolu, przeł. (z niem.) Mateusz Falkowski, Warszawa 2008.
 4. Cassirer  E., Rousseau, Kant, Goethe, przeł. (z niem.) Elżbieta Paczkowska – Łagowska, Gdańsk 2008.
 5. Blackburn S., Platon – Państwo: biografia, przeł. (z ang.) Anna Dzierzgowska, Warszawa 2007.
 6. Grzybowski  J., Miecz i pastorał: filozoficzny  uniwersalizm sporu o charakter władzy: Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri, Kęty 2006.
 7. Viroli M., Uśmiech Machavellego: biografia, przeł. (z wł.) Krzysztof Żaboklicki, Warszawa 2006.
 8. Maritain J., Trzej reformatorzy: Luter, Kartezjusz, Rousseau, przeł. (z fr.) Konstanty Michalski, Warszawa 2005.
 9. Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno – prawnych. Wyboru dokonał i opracował Janusz Justyński, Toruń 2004.
 10. Król  M., Historia myśli politycznej. Od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2003.
 11. Nadler S., Spinoza, przeł. (z ang.) Władysław Jeżewski, Warszawa 2002.
 12. Rau Z, Liberalizm – zarys myśli politycznej XIX i XX w., Warszawa 2000.
 13. Kwaśnicki W., Historia myśli liberalnej: wolność, własność, odpowiedzialność, Warszawa 2000.
 14. Brun J., Arystoteles i Liceum, przeł. (z fr.) Hanna Igalson – Tygielska, Warszawa 1999.
 15. Gil Ch., Machiavelli, przeł. (z fr.) Ewa Wolańska, Warszawa 1997.
 16. Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996.
 17. Barnes J., Arystoteles, przeł. (z ang.), Magdalena Siury, Warszawa 1995.
 18. Kumaniecki K., Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1989.
 19. Tokarczyk R., Hobbes, Warszawa 1987.
 20. Orieux J., Wolter czyli królewskość ducha, przeł. (z fr.) Krystyna Arustowicz, Warszawa 1986.
 21. Wójtowicz A., Model władzy państwowej Marsyliusza z Padwy, Katowice 1977.

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:08)