SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stosunki międzynarodowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stosunki międzynarodowe
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-SM 3-Ć-S14_pNadGen0L990
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Stefan Dudra
 • dr Piotr Pochyły
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, ukazanie ich dynamiki oraz wpływu na zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze zachodzące na świecie. Na tle przemian globalnych ukazanie roli i znaczenia Polski w kształtujących się stosunkach międzynarodowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: 1. Świat pozimnowojenny – główne problemy. 2. ONZ i organizacje międzynarodowe. 3. Problemy globalne współczesnego świata. 4. Rola religii w stosunkach międzynarodowych. 5. Problemy Bliskiego Wschodu. 6. Kwestia niemiecka w stosunkach międzynarodowych. 7. Konflikty międzynarodowe. 8. Prawa człowieka w stosunkach międzynarodowych. 9. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Zagadnienie zbrojeń i rozbrojenia. 10. Integracja we współczesnych stosunkach międzynarodowych. 11. Gospodarka światowa i kwestia globalizacji. 12. Azja w stosunkach międzynarodowych. 13. Problemy bezpieczeństwa i pokoju w Afryce. 14. Ameryka Łacińska – węzłowe problemy.

ćwiczenia: 1. Stosunki międzynarodowe – podstawy teoretyczne. 2. Główne podmioty stosunków międzynarodowych. 3. Ład światowy i bezpieczeństwo międzynarodowe. 4.  Międzynarodowe stosunki gospodarcze. 5. Międzynarodowe stosunki religijne i kulturalne. 6. UE jako podmiot stosunków międzynarodowych. 7. Miejsce Polski w stosunkach międzynarodowych. 8. Stany Zjednoczone między liberalizmem a neokonserwatyzmem. Problem mocarstwa w XXI wieku. 9. Afryka w stosunkach międzynarodowych. 10. Indie mocarstwem XXI wieku? 11. Chiny graczem globalnym? 12. Izrael-Palestyna  –  nierozwiązywalny problem świata? 13. Arktyka jako pole przyszłego konfliktu międzynarodowego?

Metody kształcenia

Wykład; praca z tekstem, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego (2 pytania) oraz egzaminu, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (80% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (20%). 

Literatura podstawowa

 1. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.
 2.  Symonides J., Arktyka – region współpracy czy konfliktów, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3-4 2011.
 3.  Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010.
 4. Keller-Krawczyk L., Amerykański kryzys finansowy z początku XXI wieku: geneza i konsekwencje, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3-4 2010.
 5.  Szczudlik-Tatar J., Państwo Środka – soft power w polityce zagranicznej Chin, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2, 2010.
 6.  Halliday F., Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009.
 7.  Kugiel P., Na drodze ku potędze: polityka zagraniczna Indii, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2009, nr 6.
 8. Smolaga M., Chińska Republika Ludowa jako oficjalny beneficjent pomocy rozwojowej, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3-4 2009.
 9. Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. John Baylis, Steve Smith, Kraków 2008.
 10. Dokąd zmierza świat? A. D. Rotfeld (red.), Warszawa 2008.
 11. Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Marek Pietraś, Lublin 2007.
 12. Stępień-Kuczyńska Alicja, Rosja: ku Europie. Z problematyki stosunków rosyjsko-unijnych, Toruń 2007.
 13. Gaddis Lewis John, Strategie powstrzymywania. Analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny, Warszawa 2007.
 14. Mingst Karen, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.
 15. Fukuyama Francis, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Kapuściński: nie ogarniam świata, Witold Bereś, Krzysztof Brunetko, Warszawa 2007.
 2.  Rotfeld Adam Daniel, Polska w niepewnym świecie, Warszawa 2006.
 3.  Sorman Guy, Rok koguta. O Chinach, rewolucji i demokracji, Warszawa 2006.
 4.  Kenney Padraic, Rewolucyjny karnawał. Europa Środkowa 1989, Wrocław 2005.
 5.  Rifkin Jeremy, Europejskie marzenie, Warszawa 2005.
 6.  Ritzer George, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2005.
 7.  Ostrowski Marek, Co nas obchodzi świat, ściągawka na czas chaosu, Warszawa 2005.
 8.  Saint-Etienne Christian, Potęga albo śmierć. Europa wobec imperium amerykańskiego, Warszawa 2004.
 9.  Stańczyk Jerzy, Kres zimnej wojny. Bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił. (Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.), Toruń 2004.
 10. Jean Carlo, Geopolityka, Wrocław 2003.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:10)