SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia polityki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia polityki
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-FP-Ć 4-S14_pNadGen81LT2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Piotr Łukomski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z filozoficzną tradycją rozważań o polityce od narodzin filozofii europejskiej w antycznej Grecji po czasy współczesne. Zwłaszcza w kontekście sporów o naturę prawdy w życiu publicznym, naturę człowieka i najlepszego ustroju politycznego. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Filozofia polityki jako dziedzina filozofii. Status i relacje z etyką, ontologią i epistemologią.
 2. Spór o naturę prawdy i wiedzy - przełom Sokratejski.
 3. Problem Platona: czy człowiek wie co robi? Rozwiązanie problemu.
 4. Arystoteles i myślenie dziedzinowe. Filozofia polityki jako filozofia praktyczna.
 5. Średniowieczne kontynuacje czyli jak pogodzić wieczność z przygodnością polityki.
 6. Rewolucja nowożytna. Zagubione cogito w mechanicystycznym świecie.
 7. N. Machiavelli i zbawienie od zła poprzez władzę. T. Hobbes i tradycja kontraktu społecznego.
 8. Problem Kanta: rozum i polityka. Filozofia Heglowska czyli historia zawiera w sobie wszystko.
 9. Utylitaryzm i jego pragmatyczne rozwinięcie.
 10. Współczesne kontynuacje i zerwania – czy człowiek może być wolny?

Metody kształcenia

Wykład problemowy; praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z tekstem; metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń: przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach, kolokwium i praca pisemna (50%) oraz  zdanie egzaminu ustnego (50%), tj. prawidłowa odpowiedź na 3 zadane pytania.

Literatura podstawowa

1.     L. Strauss i J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010,

 1. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1991,
 2. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1996 (t. V Dzieł wszystkich),
 3. T. Hobbes, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954,
 4. J. J. Rousseau, Umowa społeczna, tłum. A. Peretiatkowicz, Kęty 2002,
 5. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa, 1953,
 6. G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1958, t. I, Wstęp,
 7. J. S. Mill, Utylitaryzm, tłum. M. Ossowska, Warszawa 1959,
 8. R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999,
 9. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, PWN,

 

Literatura uzupełniająca

 1. M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008,
 2. F. Copleston, Historia filozofii, t. I-IX, Warszawa (różne daty wyd.).

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:11)