SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

System polityczny RP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu System polityczny RP
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-SRP-Ć-S14_pNadGen3E8SK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z zasadami, instytucjami ustrojowymi i mechanizmami funkcjonowania współczesnego państwa polskiego. Przedstawić mechanizmy funkcjonowania najważniejszych konstytucyjnych organów państwowych. Celem przedmiotu jest również pokazanie praktyki funkcjonowania państwa polskiego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 

1. Geneza i główne zasady systemu politycznego III Rzeczpospolitej

2. Suwerenność Narodu

3. Pluralizm systemu politycznego RP

4. System prawny RP

5. System naczelnych organów państwowych:

a. Sejm, Senat

b. Rząd

c. Prezydent

d. Sądy i Trybunały

e. Inne konstytucyjne organy władzy państwowej

f. Stany nadzwyczajne

g. Zmiany w Konstytucji

6. Kreowanie społeczeństwa samorządnego w RP

7. Wolności, prawa i obowiązki obywatelskie

8. Zasady ładu światopoglądowego RP

9. Zasady ładu społeczno – gospodarczego

10. Polityka zagraniczna RP.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, praca w grupach; samodzielna praca z tekstem, analiza krytyczna źródeł; metoda przypadków

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: test kompetencji; ćwiczenia tekstowe; analiza konkretnych przypadków, prezentacja w Power Poincie.

Wykład: egzamin ustny.

Literatura podstawowa

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.
 2. Buczkowski J., Prawo konstytucyjne RP: (instytucje wybrane),  Przemyśl 2011.
 3. Dziemidok-Olszewska B., Bichta T. (red.), Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP, Lublin 2011.
 4. Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2011.
 5. Bożyk S., Sejm w systemie organów państwowych RP, Warszawa 2009.
 6. Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2009.
 7. Komarnicki W., Polskie prawo polityczne: (geneza i system), Warszawa 2008.
 8. Kuciński J., Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2007.
 9. Glajcar R., Okrzesik J., Wojtasik W., Ustrój polityczny RP: wprowadzenie, Bielsko Biała 2006.
 10. Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej: geneza i system, Kraków 2006.
 11. Jednaka W., Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.
 12. Wojtaszczyk K. A. (red.), Polska - Unia Europejska, Warszawa 2003.
 13. Antoszewski A. (red.), Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, Wrocław 2002.
 14. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2000.
 15. Gulczyński M., Zaradny R., System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, Zielona Góra 2000.
 16. Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej, Warszawa 2000.
 17. Antoszewski A., Herbut R. (red.), Polityka w Polsce w latach 90: wybrane problemy, Wrocław 1998.
 18. Godlewski T., Od PRL do III RP: zmiany systemu politycznego, Olsztyn 1998.
 19. Sokolewicz W. (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998.
 20. Chmaj M. (red.), Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, Lublin 1997.
 21. Magierska A. (red.), Polska na nowej drodze: tradycja i współczesność, Warszawa 1997.
 22. Sarnecki P. (red.), Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, Warszaw 1997.
 23. Skrzydło W. (red.), Ustrój polityczny i gospodarczy współczesnej Polski, Lublin 1996.
 24. Chruściak R., Mołdawa T., Wojtaszczyk K. A., Zieliński E., Polski system polityczny w okresie transformacji, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca

 1. Wrede M., Sejm i dawna Rzeczpospolita, Warszawa 2011.      
 2. Czerwiński M. (red.), Język IV Rzeczypospolitej, Lublin 2010.
 3. Bingen D. (red.), Länderbericht Polen: Geschichte - Politik - Wirtschaft - Gesellschaft – Kultur, Frankfurt am Main 2009.
 4. Pająk B., Demokracja polska i niemiecka: tradycja, teraźniejszość, perspektywy, Poznań 2008.
 5. Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2008.
 6. Kosiewski P. (red.), Jaka Polska? Czyja Polska?: diagnozy i dyskusje, Warszawa 2006.
 7. Jaskiernia J., System partyjny RP w świetle standardów Rady Europy, Kielce 2005.
 8. Friszke A., Władza a społeczeństwo w PRL: studia historyczne, Warszawa 2003.
 9. Hrynkiewicz J., (red.), Decentralizacja funkcji społecznych państwa, Warszawa 2001.
 10. Van der Meer Krok-Paszkowska A., Shaping the democratic order: the institutionalisation of parliament in Poland, Louvain 2000.
 11. Wiszniowski R., Marketing wyborczy: studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Warszawa  2000.
 12. Pietrzak M., Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warszawa 1999. 
 13. Milczarek D. (red.), Subsydiarność, Warszawa 1998.
 14. Graczyk R., Konstytucja dla Polski. Tradycje, doświadczenia, spory, Kraków 1997.
 15. Kolarska-Bobińska L., Markowski R. (red.), Prognozy i wybory - polska demokracja ’95, Warszawa 1997.
 16. Cesarz Z., Stadtmüller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 1996.
 17. Wołowski K. (oprac.), Konstytucja i podstawowe akty prawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej, Gdańsk 1995.
 18. Żmigrodzki M. (red.), Społeczeństwo, państwo, władza, Lublin 1995.
 19. Mojak R., Instytucja prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989-1992, Warszawa 1994. 

 

Uwagi

Proponowane spotkanie z politykiem (debata)


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:16)