SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Statystyka i demografia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-SD- 5 Ć-S14_pNadGen08DG5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Lilla Młodzik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zasad planowania i prowadzenia badań statystycznych oraz demograficznych, zdobycie umiejętności analizowania wyników badań statystycznych w obrębie różnych konfiguracji kulturowych. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Pojęcie i istota metod statystycznych. 2. Rola statystyki 3. Rodzaje badań statystycznych. 4. Projektowanie badania statystycznego. 5. System Informacyjny Statystyki Międzynarodowej. 6. Standardy klasyfikacyjne oraz krajowe i międzynarodowe rejestry statystyczne. 7. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego a interpretacja w zakresie różnic kulturowych. 8. Metody analizy struktury zbiorowości w systemie nauk demograficznych. 9. Podstawowe zagadnienia demografii. 10. Demografia społeczna (interkulturowa). 11. Źródła danych o ludności. 12. Współczynniki demograficzne. 13. Zmiany w strukturze demograficznej ludności. 14. Sytuacja demograficzna Polski na tle krajów Unii Europejskiej. 15. Proces zespalania demografii z innymi naukami.

Metody kształcenia

Praca indywidualna studenta z tekstem źródłowym, dyskusja, burza mózgów, rozwiązywanie zadań, prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja wiedzy w formie testu zaliczeniowego (30% wartości oceny końcowej) wynik testu (51% na zaliczenie) i kolokwium pisemnego (50% wartości oceny końcowej) - rozwiązanie zadań: 2 poprawne – dst; 3 – dobry; 4 – bdb;. Ocena jest ustalona jako średnia arytmetyczna zaliczonych testu i kolokwium oraz aktywności na zajęciach (20% wartości oceny końcowej).

Literatura podstawowa

 1. Wieczorkowska Grażyna, Wierzbiński Jerzy, Statystyka. Od teorii do praktyki, SCHOLAR, 2011,
 2.  M. Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa 2011;
 3. Ludność : największe bogactwo świata, przeł. Kamila Pajer, Polsko- Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE, Warszawa 2011
 4. Leszek Kupiec, Demografia w gospodarce przestrzennej, Białystok 2011
 5. Karol Kukuła, Elementy statystyki w zadaniach, Warszawa 2010,
 6. Józef Kolonko, Wojciech Gamrot (red.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009,
 7. A. Malinowski, Podstawy statystyki z elementami demografii, Warszawa 2009
 8. W. Starzyńska, Statystyka praktyczna, Warszawa 2007;
 9. T. Panek, Statystyka społeczna; PWE, Warszawa 2007,
 10. T. Panek, Statystyka społeczna, PWE, 2007
 11. Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „A. Balicki, W. Makać, Metody wnioskowania statystycznego, Gdańsk 2006
 12. M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa 2005;
 13. W. Makać, D. Urbanek-Krzysztofiak, Metody opisu statystycznego, Gdańsk 2004;
 14. M. Okólski, Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004;
 15. W. Makać, Podstawy statystyki i demografii dla studentów administracji, Gdańsk 2003,
 16. J. Holzer, Demografia, Warszawa 2003;
 17. Hanna Augustyniak, Statystyka opisowa z elementami demografii, Poznań 2002,
 18. K. Iglicka (red.) Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania?, Warszawa 2002
 19. M. Latuch, Demografia społeczno-ekonomiczna, Warszawa 1985;
 20. M. Sobczyk, Elementy statystyki i demografii, Lublin 1982;

 

Literatura uzupełniająca

 1. Janina Jóźwiak , Jarosław Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, 2012,
 2. Stanisław Staszic, O statystyce Polski, Imprint 2010,
 3. Hanna Kurowska, Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych, 2010,
 4. Kukuła Karol, Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa 2008,
 5. Paweł Tatarzycki, Statystyka po ludzku, Złote Myśli 2007,
 6. Doroty Kałuży i Jerzego T. Kowalskiego, Nauczanie demografii w szkołach wyższych, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007,
 7. Danuta Lalak, Migracja uchodźstwo wielokulturowość, Żak, 2007.
 8. Sobczyk Mieczysław, Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, UMCS 2006,
 9. Michał Kopczyński, Podstawy statystyki podręcznik dla humanistów , Warszawa 2005.
 10. W. Sadowski, Statystyka dla ekonomistów, Warszawa 1995,
 11. Markek Okólski, Teoria przejścia demograficznego, Warszawa 1990,
 12. E. Rosset, Demografia Polski, Warszawa 1986;
 13. M. Cieślak (red.), Demografia. Metody analizy i prognozowania, Warszawa 1984.
 14. J. Michalewicz, Elementy demografii historycznej, Warszawa 1979,
 15. J. Freund, Podstawy nowoczesnej statystyki, Warszawa 1971

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:15)