SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Integracja europejska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Integracja europejska
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-IE 6-W-S14_pNadGen1VB6W
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
  • dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi procesami integracji oraz dezintegracji europejskiej, przedstawienie instytucji kreujących integrację a także omówienie etapów tworzenia wspólnej Europy po drugiej wojnie światowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Koncepcje integracji po II wojnie światowej. Kongres Europejski w Hadze 1948. Plan Marshalla. Powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. OECD. Powstanie Rady Europy. Unia Beneluksu. Plan Schumana. Traktat Paryski. Plan Plevena (EWO, EWP). UZE i NATO. Rada Nordycka. RWPG i Układ Warszawski. Traktaty Rzymskie (EWG, EURATOM). Jednolity Akt Europejski. EFTA. Europejski Obszar Gospodarczy. Powstanie Unii Europejskiej – Traktaty z Maastricht, Amsterdamu, Nicei, Konstytucyjny, Lizbony. Grupa Wyszehradzka. CEFTA. Inicjatywa Środkowoeuropejska. Partnerstwo dla Pokoju. Rada Bałtycka. Rada Państw Morza Bałtyckiego. Współpraca Ekonomiczna Państw Morza Czarnego. Euroregiony. Polityka regionalna Rady Europy i UE. Procesy dezintegracji europejskiej oraz integracji „niechcianej”.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny; praca z tekstem, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (30% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (10%). Egzamin (30%); praca pisemna (30%)

Literatura podstawowa

Traktat ustanawiający EWWiS

Traktat ustanawiający EWG i Euratom

Jednolity Akt Europejski

Traktat o Unii Europejskiej

Traktat Amsterdamski

Traktat z Nicei

Traktat Lizboński

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Ł. Młyńczyk, „Zarządzanie ryzykiem opuszczania pociągu w trakcie biegu” – jeszcze bardziej polityczna integracja czy dezintegracja europejska?, „Studia Europejskie” nr 2(74) 2015, s. 195-209.

U. Beck, Niemiecka Europa, Warszawa 2013.

L. van Middelaar, Przejście do Europy: historia pewnego początku, Warszawa 2011.

Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Warszawa 2009.

J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich: zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2007.

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja Europejska, Warszawa 2007.

Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, pod red. M. Cini, Warszawa 2007.

A. D. Rotfeld, Polska w niepewnym świecie, Warszawa 2006.

A. Marszałek, Integracja europejska, Warszawa 2004.

K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2004.

K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2008.

K. Łastawski, Polska racja stanu po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Z. M. Doliwa-Klepacki, Integracja Europejska, Białystok 2005.

M. Cini (red.), Unia Europejska, organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

E. Latoszek (red.), Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Warszawa 2001.

J. Starzyk, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2001.

S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

J. Przewłocki, M. Stolarczyk (red.), Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku, Katowice 2002.

W. Malendowski, M. Ratajczak (red.), Euroregiony: pierwszy krok do integracji europejskiej, Wrocław 2000.

W. Malendowski, M. Szczepaniak (red.), Euroregiony: most do Europy bez granic, Warszawa 2000.

J. Kaczmarek, Rada Europy, Warszawa 2002.

R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003.

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:18)