SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Religie świata - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Religie świata
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-RŚ 6-Ć-S14_pNadGen0P6L2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania religii we współczesnym świecie

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Teoria religii: Definicje religii. Geneza religii. Typologia religii. Podstawowe pojęcia związane z religioznawstwem (religiologią). Metodologia badań religioznawczych. Chronologia religii Geografia religii 2. Religie starożytnego Bliskiego Wschodu: panteon bogów sumeryjskich i jego emanacja 3. Hinduizm: wedyzm, braminizm, hinduizm „właściwy” – doktryna święte księgi, kult, współczesny fundamentalizm hinduistyczny, program Bharatiya Janata Party 4. Buddyzm: Budda – życie i nauka, „cztery szlachetne prawdy”, mahajana, hinajana i buddyzm ZEN, współczesny buddyzm, Lama Ole Nydahl a polityka 5. Dżinizm: mahawrata, digambarowie i śwetambarowie 6. Konfucjanizm: Konfucjusz i jego nauka, „pięć podstawowych zależności” 7. Taoizm: Lao-Cy i „Księga drogi i cnoty”, jin-jang, „Trójca Trzech Jedynych” 8. Sintoizm: japońska synteza religii Wschodu 9. Judaizm: Tora i Talmud, Majmonides i żydowska wykładnia wiary, odłamy judaizmu 10. Chrześcijaństwo: a. Jedność i podział w chrześcijaństwie, b. Starokościelne wyznania wiary – źródło jedności i podziałów we współczesnym chrześcijaństwie, c. Orientalne Kościoły narodowe, d. Prawosławie (wiara prawosławna, życie kultowe, ustrój kościelny i stosunki Kościół – państwo, życie mnisze, fundamentalizm prawosławny, Patriarchat Moskwy i Wszechrusi – znaczenie religijne i polityczne), d. Katolicyzm (Kościół Rzymskokatolicki – rozwój historyczny i stan aktualny, cechy charakterystyczne, życie kultowe, struktura hierarchiczna, Kościoły unickie Wschodu, Kościół Starokatolicki, Kościół Mariawitów, integryzm katolicki, Watykan jako uczestnik stosunków międzynarodowych), e. Protestantyzm (geneza protestantyzmu, I. (XVI-wieczna) reformacja protestancka, II. (XVIII-wieczna) reformacja protestancka; główne nurty protestantyzmu: luteranizm, zwingliano-kalwinizm, anglikanizm, baptyzm, metodyzm, adwentyzm, pentekostalizm; teologia polityczna protestantyzmu, protestancka nauka społeczna, fundamentalizm protestancki) 11. Islam: geneza, źródła wiary, zasady wiary, rozwój islamu, główne nurty islamu, „dżihad”, fundamentalizm islamski, terroryzm islamski, islam w Europie, casus Iranu, casus Mali i Beninu 12. Sikhizm: Guru Nanak i jego nauka, uzasadnienie synkretyzmu religijnego, święta księga „Guru Granth” 13. VooDoo: droga od Mawu do Bon-Dieu, związki z innymi religiami, religia czy magia?

Metody kształcenia

ćwiczenia twórcze, praca z tekstami źródłowymi, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania (70% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (30%). 

Literatura podstawowa

M. Tworuscha , U. Tworuscha, Religie Świata. Historia, doktryna, współczesność, Toruń 2010.

K. Farrington, Religie i wierzenia świata, Poznań 2008.

S. Meredit, Religie Świata, Warszawa 1997.

Zarys dziejów religii, red. J. Keller, Warszawa 1988.

F. Fernandez-Armesto, Religie, Warszawa 1998.

M. Malherbe, Religie ludzkości, Kraków 1999.

Literatura uzupełniająca

A. Bareau, W. Schubring, Buddyzm – dżinizm – religie ludów pierwotnych, Warszawa 2003.

A. Cholewiński, ABC chrześcijaństwa, Kraków 2006.

P. Crepon, Religie i wojna religijna, Gdańsk 1994.

J. Danecki, Polityczne funkcje  islamu, Warszawa 1991.

J. Danecki, Podstawowe wiadomosci o islamie, tom 1-2, Warszawa 2002.

M. Darga, Taoizm, Warszawa 2002.

A. Devine, Tajemnice VooDoo, Wrocław 2002.

J. Eisenberg, Judaizm, Warszawa 1999.

Encyklopedia religii PWN, t. 1-10, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2001-2003.

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1998.

J. Kaczmarek, Problemy współczesnego świata. Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wrocław 2001.

K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 1994.

P. Kłodkowski, Świecka republika czy Królestwo Ramy?, „Znak”, nr 514, 1998.

Kościoły i związki wyznaniowe w stosunkach międzynarodowych, red. T. Dębowski, Wrocław 2003.

K. Kosior, Budda, Kraków 2007.

Z. Kowalczuk, Zarys historii Kosciołów chrześcijańskich, Warszawa 2004.

M. Kudelska, Hinduizm, Kraków 2006.

E. Lewandowski, Religie Dalekiego i Środkowego Wschodu, Łódź 1986.

A. Łapiński, Historia religii. Słownik terminologiczny, Warszawa 1995.

J. Marzecki, Systemy religijno-filozoficzne Wschodu, Warszawa 1999.

Nauka Buddy. Wybór sutr, tł. W. Kurpiewski, Kraków 2006.

E. Przybył, Prawosławie, Kraków 2006.

A. Szyjewski, Religie Czarnej Afryki, Kraków 2005.

B. Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997.

W poszukiwaniu prawdziwej wiary. Współczesne ruchy odnowy religijnej w krajach pozaeuropejskich, red. A. Mrozek-Dumanowska, Warszawa 1995.

P. Williams, Buddyzm mahajana, Kraków 2000.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:19)